Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2018
avseende Göteborgs kommuns styrelse och nämnder samt dess sammanställda redovisning
Göteborgs kommun org.nr 212000-1355

Vi, av Göteborgs kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Göteborgs kommuns styrelse och nämnder. Genom utsedda lekmannarevisorer i Göteborgs kommuns helägda bolag med dotterbolag har även den verksamhet som bedrivits i kommunens företag granskats. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaper och redovisning är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper, verksamhet och intern kontroll på grundval av vår revision. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Resultatet av kommunstyrelse- och nämndgranskningen redovisas i revisionsberättelser och revisionsredogörelser som överlämnats till styrelse och nämnder. Resultatet av bolags­granskningen redovisas på motsvarande sätt i granskningsrapporter och gransknings­redogörelser som överlämnats till respektive bolag. Granskningen av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut, inklusive den sammanställda redovisningen, återfinns i en separat granskningsredogörelse som överlämnats till kommunstyrelsen. Årets granskning sammanfattas i en årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Kritik i form av en anmärkning har riktats mot lokalnämnden. Granskningen visar att nämnden beslutat att redovisa evakueringskostnader i strid med god redovisningssed. Nämndens redovisning är därmed inte rättvisande. Fyra ledamöter i nämnden, som reserverat sig mot nämndens beslut gällande redovisningen av evakueringskostnaderna till förmån för ett eget yrkande, undantas från ovanstående kritik.

Kritik i form av en anmärkning har även riktats mot Lundby stadsdelsnämnd i sin helhet. Granskningen visar på allvarliga brister inom delar av socialtjänstens verksamhet.

Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport riktat kritik i form av en anmärkning mot styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB. Granskningen visar på allvarliga brister inom bolagets interna styrning och kontroll samt bristande aktivitet från styrelsen när det gäller att komma tillrätta med tidigare påtalade brister inom bolagets arbetsmiljö.

Vi bedömer i övrigt att styrelse- och nämnder i Göteborgs kommun har bedrivit verk­samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi konstaterar att det i kommunfullmäktiges budget för 2018 i likhet med tidigare år, saknas uttalade finansiella mål. Därav följer att en bedömning av resultatet i årsrapporten mot uppställda finansiella mål inte låter sig göras.

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen visar på en fortsatt svag utvecklingstrend. Måluppfyllelsen har enbart förändrats i positiv riktning för ett av kommunfullmäktiges sammantaget 18 verksamhetsmål. Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen behöver kompletteras med en analys av varför utvecklingstrenden fortsatt är svag samt med en åtgärdsplan för hur målen ska kunna uppnås.

Revisorerna ska till kommunfullmäktige redovisa sin ansvarsprövning av styrelse och nämnder. Lekmannarevisorernas uppdrag i bolagen omfattar inte något ställningstagande i ansvarsfrågan.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Vi tillstyrker att Göteborgs Stads årsredovisning för år 2018 godkänns.