Utbildning

Ett prioriterat arbete är att öka kvaliteten i undervisningen genom en ökad likvärdighet och skolnärvaro, vilket ledde till en ökad andel elever som nådde sina mål. Året har även präglats av grundandet av de nya grundskole- och förskolenämnderna.

Viktigt förbättringsarbete 
för barn och elever
Andelen elever som nått målen i alla ämnen har ökat i de kommunala grundskolorna. Andelen elever som fått examen i den kommunala gymnasieskolans nationella och yrkesinriktade program har också ökat medan andelen elever med examen från kommunala gymnasieskolans högskoleförberedande program var i stort sett oförändrad.

Gemensamt arbete inom 
utbildningsområdet
Grundskole- och förskolenämnderna bildades 1 juli 2018. Under hösten har de nya förvaltningarna arbetat med strukturer och rutiner för att stödja huvudprocessen och bidra till ökad undervisningskvalitet. De identifierade förstärkningsområdena är:
» Ökad kvalitet i undervisningen för barns och elevers ärande och utveckling
» Tydligare ansvar, styrning och ledning för barns och elevers lärande och utveckling
» Ökad likvärdighet mellan förskolor och skolor för att alla barn och elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera utifrån barns och elevers olika förutsättningar
För att alla elever oavsett bakgrund ska kunna nå målen inom skola och utvecklas till sin fulla potential har förvaltningarna bedrivit ett aktivt arbete inom flera områden. Exempelvis har förvaltningarna för förskolan, grundskolan respektive gymnasieskolan tillsammans skapat en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.
För att öka likvärdigheten och skapa förutsättningar för effektivt utvecklingsarbete inom digitaliseringen har förvaltningarna för förskola, grundskola, gymnasieskola respektive vuxenutbildning/yrkeshögskola samorganiserat ledningen och stödet inom området.

Foto: Lo Birgersson.

FÖRSKOLA

Ökad kvalitet och likvärdighet
Alla barn ska få tillgång till verksamhet av hög kvalitet och förskolan ska kompensera för barns olika förutsättningar. I syfte att skapa likvärdiga organisatoriska förutsättningar för stadens förskolor pågår en översyn av antalet medarbetare per chef, barngruppernas storlek samt hur det administrativa stödet ska organiseras. Kollegialt lärande och samarbetskultur har varit i fokus på flera nivåer. Förskoleförvaltningen har fokuserat på att utveckla kompetensförsörjningen för att kunna tillgodose behovet av utbildad personal i förskolan. Förvaltningen arbetar efter tre huvudspår vad gäller pågående kompetenshöjande insatser:
» Utbildningsinsatser för tillsvidareanställda outbildade barnskötare
» Fortbildning för barnskötare
» Fullfölja en riktad satsning för en grupp barnskötare som går utbildning till förskollärare
Som ett led i att öka antalet förskollärare inom stadens mest utsatta områden har förvaltningen i löneöversyn för 2018 valt att rikta medel för att höja lönestrukturen i dessa områden.

Tillgång till förskoleplats
Barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Den nya förvaltningen har genomfört en omfattande kartläggning och skapat ett verktyg som ger förbättrade planeringsförutsättningar inför kommande placeringar. Det gemensamma placeringssystemet främjar likvärdighet och ansökningar hanteras på ett rättssäkert sätt. Under andra halvåret har samtliga barn erbjudits förskoleplats inom de lagstadgade fyra månaderna.


Ny resursfördelningsmodell
Samtidigt som den nya förskolenämnden tog över ansvaret för förskolan infördes en ny resursfördelningsmodell. Modellen bygger på ett grundbelopp per barn som är lika för alla barn, samt ett strukturbelopp per barn som beror på barngruppens sociala bakgrund på varje förskola. Under hösten kom en mängd synpunkter på modellens konstruktion, främst från fristående förskolor. Det ledde till att nämnden reviderade modellen inför 2019 så att större hänsyn tas till små fristående förskolor och att strukturbeloppets andel av den totala fördelningen sänks något.


Några nyckeltal – förskola


GRUNDSKOLA

Kunskapsresultat i grundskolan
Andelen elever, både pojkar och flickor, som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 i den kommunala skolan har ökat med drygt 4 procentenheter jämfört med 2017 till 67 procent. Det är stor spridning mellan skolor i staden, och höstterminsbetygen 2018 visar att i fyra skolor hade mer än 90 procent av eleverna uppnått målen och i sex skolor hade mindre än 30 procent av eleverna uppnått målen.
Under flera års tid har grundskolan haft samarbete med Skolverket genom satsningen Samverkan för bästa skola. Samarbetet upplevs ha bidragit till utvecklingen på berörda skolor och nu går även grundskoleförvaltningen in i samarbete med Skolverket och Samverkan för bästa skola för att få stöd i att bidra till elevers ökade måluppfyllelse.
Ökad kvalitet i undervisning
För att öka kvaliteten i undervisningen har grundskoleförvaltningen arbetat aktivt för att utnyttja den samlade organisationens nya potential. Det handlar bland annat om gemensamma processer, hållbar planering, kollegialt lärande och stöd för det pedagogiska ledarskapet. På skolnivå har mycket av det tidigare utvecklingsarbetet fortsatt.

Ökad likvärdighet
Det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan är ett viktigt utvecklingsområde och förvaltningen har stöd i planering, genomförande och uppföljning av utvecklingsinsatser av Förvaltningshögskolan och Skolverket. Det handlar om att säkerställa rättigheter och likvärdighet ur ett elevperspektiv samt att förbättra viktiga planeringsförutsättningar för rektorerna.
Inom grundskolan infördes från och med juli en ny enhetlig resursfördelningsmodell till alla stadens kommunala skolor. Från och med 2019 kommer den även att gälla för ersättningen till fristående skolor. Syftet med modellen är att ge likvärdiga förutsättningar för alla elever.Kartläggning av grundsärskolornas tillgänglighetsanpassning har resulterat i kategorisering av grundsärskolorna utifrån fyra basnivåer. Indelningen möjliggör ett friare skolval till grundsärskolans skolor.
Några nyckeltal 
– grund- och grundsärskola


Andel elever med fullständiga betyg 
i årskurs 9


GYMNASIESKOLA

Kunskapsresultat i gymnasieskolan
År 2018 var en något större andel elever från den kommunala gymnasieskolans nationella program och yrkesprogram behöriga till högskolan än föregående år. Andelen elever i gymnasiesärskolans nationella program som fullföljer fyra år ökade med 4 procentenheter till 82 procent.

Verksamhetens utveckling
För att öka elevernas kunskapsutveckling har utbildningsförvaltningen på alla nivåer arbetat med att utveckla kollegialt lärande, språkutvecklande arbetssätt och arbetet med formativ bedömning.

Språkintroduktion för nyanlända elever
Språkintroduktionens organisation påverkas av att det kommer färre nyanlända elever och att det är svårt att få överblick och att planera långsiktigt. Utbildningsförvaltningen prognostiserar att 300–500 elevplatser försvinner inom språkintroduktion till nästa läsår. För att möta utmaningen har det bildats en styrgrupp för att på ett systematiskt sätt förbereda omställningen av språkintroduktion och organisering av fortsatta utbildningsvägar för eleverna.
Från den 1 juli 2018 kan unga vuxna, före detta ensamkommande barn, söka och få uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera genom den så kallade gymnasielagen. Denna reglering har försvårat utbildningsnämndens möjlighet att planera verksamheten och beräkna behovet av utbildningsplatser.

Foto: Marie Ullnert.

Arbete för ökad skolnärvaro
Arbete bedrivs för att främja skolnärvaro och följa upp de ungdomar som inte arbetar eller går i gymnasiet. Till exempel har en app utvecklats som hjälper lärare att arbeta proaktivt för att förhindra frånvaro och avhopp från skolan.

Några nyckeltal – gymnasieskola


Kunskapsresultat gymnasieskolan