Kultur och fritid

Stadens verksamheter inom kultur och fritid bidrar i hög grad till en attraktiv stad och god livsmiljö för både invånare och turister. Bibliotek, museer och institutioner för scenkonst hade 5 miljoner besökare. 79 000 barn och unga deltog i sommarlovsaktiviteter och 8 000 barn fick gratis simundervisning. Göteborgs konstmuseum fick den prestigefyllda utmärkelsen Årets museum för att genom nyskapande arbete ha skapat ett solitt museum med genomslag och mervärde för Göteborgsregionen.

Foto: Lo Birgersson.
Viktigt förbättringsarbete för stadens invånare
Staden har ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter men fortfarande får inte alla del av utbudet. Viktigt förbättringsarbete är att skapa mer likvärdigt och tillgängligt utbud.
Kommunfullmäktige beslutade under året att ansvaret för de 23 stadsdelsbiblioteken skulle överföras till kulturnämnden. Invånarna och användarnas behov är i fokus då syftet med en gemensam organisation är att stärka biblioteksverksamheten och möjliggöra samordningsvinster. I februari lanserade stadsbiblioteket appen Biblioteket. Där kan användarna söka efter böcker, reservera, låna om och hitta närmsta öppna bibliotek. De kan också chatta med en bibliotekarie, få en guidad visning i stadsbiblioteket, göra ett quiz och hitta kalendarium. Appar av denna typ ökar tillgängligheten till kultur och det finns tankar om att utveckla fler inom kultur- och fritidsområdet.Under året har staden antagit Göteborgs Stads Friluftsprogram 2018-2025. Syftet med programmet är att värna och utveckla möjligheten till friluftsliv för både göteborgare och besökare och att ge en inriktning för fortsatt planering och arbete med friluftsliv. Programmets mål är ökad folkhälsa, integration och ett rikare kulturliv.Stadens 24 friluftsbad fortsätter att locka göteborgare från alla delar av staden. Genom kontinuerlig upprustning säkerställs att de förblir attraktiva mötesplatser som bidrar till integration och samhörighet för alla göteborgare.Riksdagen antog 2018 en ny politik, Gestaltad livsmiljö, för arkitektur-, form- och designområdet. Det handlar ytterst om att åstadkomma attraktiva och långsiktigt hållbara livsmiljöer genom ett medvetet kvalitetsarbete med design, arkitektur, konsthantverk och mode. Röhsska muséet lyfts fram som en plats med långsiktig potential att verka som en samlande regional nod för det nya politikområdet.
Staden växer och kultur- och fritidsutbudet med den
Park- och naturförvaltningen arbetar med att skapa nya attraktiva evenemangsplatser för små och medelstora evenemang. Ett exempel är Färjenäsparken som fortsatt utvecklas under året. För den som väljer att tillbringa semestrar och lov hemma finns det stora möjligheter till upplevelser i stadens parker och i natur- och friluftsområdena. En guide är framtagen med tips om stadens olika parker, lekplatser, naturområden och badplatser. Alla går att nå med kollektivtrafik och allt är gratis. Informationen har publicerats på stadens hemsida och Facebook-sida, och kompletteras med skyltar på plats samt appar.
I slutet av 2018 stod Lundenhallen färdig. Den är en multisportanläggning som består av en fullskalig idrottshall samt en gymnastikhall. Anläggningen är tänkt att användas både av skola och föreningsverksamhet.Under året öppnade stadsdelen Centrum en ny generationsöverskridande mötesplats Verket som riktar sig till seniorer och unga (från 13 år). Verksamheten ska formas av deltagarna själva och styras av intressen, nyfikenhet, behov och egna idéer. Ambitionen med Verket är att deltagarna äger processen. Det kan handla om allt från odlingsgrupper och bouleturneringar till konstutställningar, hantverk och hbtq-föreläsningar. Användarna kan få tillgång till lokalerna även när det är obemannat genom att de skriver under ett kontrakt och får en låstagg.Den initialt stora ökningen av badbesök i samband med satsningen Fria bad har planat ut. I och med införandet av dessa 2016 ökade antalet besök kraftigt, vilket resulterade i att vissa besökare upplevde baden som otrygga, stökiga och trånga. Anpassningar i öppettider och arbetssätt har resulterat i att det nu är trivsamt och säkert att bada. Staden har även erbjudit gratis simskola. Undervisningen har koncentrerats till de delar av Göteborg där simkunnigheten är som lägst. 8 000 barn har deltagit i simundervisning under läsåret.

Många satsningar inom kultur- och fritidsområdet 
sker med externa medel. Statliga satsningar på barn och ungas fritid har gett staden 40 mnkr 2018. Bidragen har gjort det möjligt att utöka och utveckla stadens arbete med nya aktiviteter på nya platser. Sommarlovssatsningen har genomförts för tredje året i rad och antal barn och unga som deltog var 79 000, cirka 50 procent provade nya aktiviteter på nya platser.

Planering inför jubileumsåret 2021 pågår
När göteborgarna tillfrågades om vad de önskade sig inför 400-årsjubileet var det många som önskade fler sammanhängande stråk, tillgång till vatten, grönska och inbjudande mötesplatser.
I maj invigdes det blå och gröna Kvillestråket med en dansbana. Stråket är fyra kilometer långt och sträcker sig utmed Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla. Utedansbanan är en önskan från unga tjejer som genom en workshop varit med och format hur den ska se ut. Dansbanan är öppen och tillgänglig för alla som vill dansa och spela sin egen favoritmusik. Under sommaren besöktes dansbanan av minst 2 000 personer i olika åldrar, varav 1 500 deltog i programaktiviteter, andra spontandansade eller tittade på.Regnlekplatsen vid Näckrosdammen, även den en del av jubileumssatsningen, invigdes i december. Barn och vuxna har bidragit med idéer till utformandet av en lekplats som skulle vara extra rolig och lockande varje gång det regnar. Det unika med regnlekplatsen är att det uppstår nya möjligheter till lek när det regnar, men den är utformad för att locka barn såväl som vuxna från hela staden till lek och rörelse i alla väder.Årets fokus Go Global hade som syfte att lyfta fram Göteborg i internationella sammanhang. Invigning skedde genom att barn i åldrarna 3–14 år bjöds in till Göteborgs filmfestival och av drygt 2 200 kom mer än 1 300 barn med inhyrda bussar från olika delar av Göteborg. Under året har det skapats ett Hela Stadens galleri. Hundra berättelser med temat Min Resa har samlats in och visades under Volvo Ocean Race och utställningen gick sedan vidare till stadsdelarna. Stadsdelarna har deltagit med tio berättelser vardera.
Några nyckeltal – gäster/besökare