Barn

Stadens arbete inom kultur och fritid anknyter till barn-konventionen och har spelat stor roll för stadens barn och unga. Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter som spänner över alla områden. ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet."

Kultur och fritid för en jämlik stad
Många barn är nöjda med sin fritid men känslan av otrygghet är en utmaning, framför allt för barn och unga med utländsk bakgrund eller unga hbtq-personer. Göteborg ska vara en socialt hållbar och jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Kultur och en meningsfull fritid är något som alla barn och unga har 
rätt till, oavsett bakgrund och förutsättningar.
Staden har under året arbetat aktivt tillsammans med unga, föreningsliv och andra aktörer för att Göteborg ska vara en bra stad för alla unga att leva i. Kulturskolan har arbetat för ökad tillgänglighet, delaktighet och inflytande. En plan har också antagits som ger en riktning för hur stadens fritidsverksamhet ska arbeta. Med positiv och kreativ verksamhet ökar ungas inflytande över sina liv. Den öppna verksamheten har utvecklats, alla är välkomna utan att behöva anmäla sig.Satsningar på barnen här och nu

Så många som 79 000 barn deltog i sommarlovsaktiviteter, bland annat för att statliga medel möjliggjort många av de gratis aktiviteter som staden i samverkan med föreningslivet kunnat erbjuda under skolloven. Hälften av barnen som deltog provade en ny aktivitet och rörde sig på en för dem ny plats i staden.
Fler barn tillsammans med sina vuxna har besökt stadens bibliotek. Högläsning tidigt i livet är en investering för framtiden. Stadens folkbibliotek kraftsamlade genom att ge bokgåvor och arrangera aktiviteter för barn och unga. Verksamheter har utvecklats för, med och av barnen. Läslovet innebar en möjlighet för biblioteken att erbjuda ett brett, läsinspirerande utbud för barn och unga. De yngsta barnen prioriterades genom projekten Bokstart och Läs hjärta förskola. Bokstart bygger på att bibliotekspersonalen besöker familjer med nyfödda barn med bokgåvor och samtal om vikten av läsning.I några av stadens skolor har lokalerna använts efter skoltid för att tillsammans med elever, föräldrar, civilsamhälle och näringsliv skapa fritidsaktiviteter inom ramen för projektet Skolan som arena. Syftet har varit att öka skolnärvaro och förbättra skolresultat. En utvärdering av projektet pågår.

Fritid för alla barn och unga
En utredning om hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning än idag ska kunna delta i ordinarie fritidsverksamhet har genomförts. Resultatet visade att det måste finnas en fungerande kedja från att den unga söker information om vad hen kan göra på sin fritid, ta sig till aktiviteten, känna sig välkommen, delta på lika villkor, komma hem och ha en önskan att delta igen. En helhetssyn bidrar till att den unge kan delta och känna trygghet.
Vid ett dialogmöte mellan ungdomsfullmäktige och kommunstyrelsen beskrev de unga hur staden kan bli bättre på att arbeta för full delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning. Några av tipsen är: ”Anpassa överallt så att man kan hänga med sina kompisar”. ”Tänk på att det inte alltid syns om en människa någon har särskilda behov”. ”Börja tidigt, låt inte elever misslyckas”. ”Lyssna på barnet och föräldrarna, de vet bäst”.