Kassaflödesanalys

 

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

Not

   2017

   2018

   2017

   2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

 

 

 

 

 

Resultat före finansiella poster

 

2 263

1 898

3 495

3 191

Justering för ej likvidpåverkande poster

 

1 588

2 098

4 711

5 206

Erhållen/erlagd ränta

 

-135

-107

-877

-758

Betald skatt

 

-

-

-73

-239

Kassaflöde från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

 

3 716

3 889

7 256

7 400

 

 

 

 

 

 

Ökning (–) / minskning (+) kortfristiga fordringar

 

-501

-1 332

938

-399

Ökning (–) / minskning (+) förråd och lager

 

-4

-3

63

-93

Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder

 

719

746

783

727

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

3 930

3 300

9 040

7 635

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

 

 

Investering i immateriella anläggningstillgångar

 

-4

0

-29

-18

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

 

-

-

-

-

Investering i materiella anläggningstillgångar

 

-3 596

-4 950

-8 541

-10 250

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

107

893

592

912

Investering i finansiella anläggningstillgångar

 

-

0

-184

-1

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

 

-

3

200

27

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-3 493

-4 054

-7 962

-9 330

 

 

 

 

 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

 

 

Nyupptagna lån

14

9 440

3 775

11 430

4 621

Amortering av långfristiga skulder*

14

-4 297

-2 902

-9 212

-4 276

Ökning (+) / minskning (–) räntebärande kortfristiga skulder

 

-592

1 436

-36

923

Ökning (–) / minskning (+) räntebärande långfristiga fordringar

 

-4 699

-2 579

-3 056

105

Utdelning/aktieägartillskott

 

-

767

-8

-8

Minskning av avsättning på grund av utbetalning

 

-117

0

-119

-2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-265

497

-1 001

1 363

 

 

 

 

 

 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

 

-17

0

-17

0

Årets kassaflöde

 

155

-257

60

-333

 

 

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

 

850

1 005

1 320

1 380

Likvida medel vid årets slut

 

1 005

748

1 380

1 047

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKATION AV EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER

 

 

 

 

 

Av- och nedskrivningar

 

1 400

1 128

5 132

4 973

Avsättningar – nya och upplösta

 

378

330

333

290

Övriga ej likvidpåverkande poster

 

-188

640

-754

-57

Summa ej likvidpåverkande poster

 

1 590

2 098

4 711

5 206

 

 

 

 

 

 

*SPECIFIKATION AV AMORTERING
AV LÅNGFRISTIGA SKULDER

 

 

 

 

 

Amortering ingående omklassificerade kortfristiga skulder

14

-3 152

-2 902

-8 067

-4 276

Amortering långfristiga skulder

14

-1 145

0

-1 145

0

Summa amortering

14

-4 297

-2 902

-9 212

-4 276

 
Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året.
Kassaflödet från den löpande verksamheten har beräknats via indirekt metod. Årets resultat före finansiella poster exklusive realisationsvinster/-förluster samt återläggning av ej likvidpåverkande poster i form av avskrivningar, avsättningar etcetera har justerats med årets förändring i rörelsekapital (lager, kortfristiga rörelsefordringar och kortfristiga skulder). Detta flöde är för kommunen 3 300 mnkr respektive 7 635 mnkr i den sammanställda redovisningen.Kassaflödet inom investeringsverksamheten (likviditetspåverkan avseende förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar) uppgår för kommunens del till -4 054 mnkr respektive -9 330 mnkr i sammanställd redovisning.Kassaflödet från finansieringsverksamheten är 497 mnkr i kommunen. I den sammanställda redovisningen har flödet totalt sett ökat, 1 363 mnkr. Låneskuldens del i den sammanställda redovisningen har ökat med totalt 345 mnkr.Årets kassaflöde (förändring av likvida medel) är i princip oförändrad sett både till kommunen och den sammanställda redovisningen, -257 respektive -333 mnkr. Detta är en medveten strategi då marknadens negativa ränta ger en kostnad för att ha banktillgodohavanden.Hänvisning till not 14 för nyupptagna lån innehåller även förändring av övriga långfristiga skulder.