Not 14 Långfristiga skulder

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Skulder till banker och kreditinstitut

32 233

29 792

34 080

32 348

Förutbetalda intäkter

3 216

3 816

3 305

3 900

Skulder till koncernföretag

436

434

-

-

Övriga långfristiga skulder

-

5

101

109

Summa långfristiga skulder

35 885

34 047

37 486

36 357

 

 

 

 

 

Specifikation: Förutbetalda intäkter, reglerade över flera år

 

 

 

 

Anslutningsavgifter

282

347

390

469

Investeringsbidrag

1 833

2 134

1 834

2 135

Gatukostnadsersättningar

1 101

1 335

1 081

1 296

Summa förutbetalda intäkter

3 216

3 816

3 305

3 900

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder förändring över året

 

 

 

 

Ingående låneskuld

28 524

35 885

30 852

37 486

Årets amortering

-4 297

-2 902

-9 212

-4 276

Nyupptagna lån

9 439

3 775

11 429

4 613

Återläggning av föregående års omklassificering

3 152

2 902

8 067

4 276

Kortfristig del av långfristig skuld

-2 902

-6 094

-4 276

-6 345

Förändring förutbetalda intäkter

1 866

600

625

595

Förändring övriga långfristiga skulder

103

-119

1

8

Summa långfristiga skulder

35 885

34 047

37 486

36 357

 

 

 

 

 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

 

 

 

 

Genomsnittlig ränta (%)

0,39

0,45

0,63

0,49

Genomsnittlig räntebindningstid (dagar)

546

539

573

580

Lån som förfaller inom 0–1 år

2 902

6 094

4 276

6 571

Lån som förfaller inom 1–2 år

6 094

4 804

6 571

6 269

Lån som förfaller 2–5 år

16 404

16 930

18 919

18 814

Lån som förfaller 5+ år

8 590

7 034

8 590

7 034


Jämförelsetal för 2017 har justerats till följd av rättelse, se not 19 A. 


Till Noter