Trafik

Under 2018 har genomförandet av en rad större infrastrukturprojekt fortsatt i hög takt vilket påverkat framkomligheten. Ett nytt kollektivtrafikprogram pekar ut riktningen för kollektivtrafikens framtida utveckling. Fler reser hållbart, resandet med kollektivtrafik och cykel ökar.

"Det är inte trafikfrågorna som är det intressanta utan vilket samhälle vi bygger. För det vi bygger nu kommer stå i hundratals år." David Palmqvist, Trafikkontoret. Foto: Lo Birgersson.

Viktiga förbättringsarbeten för 
trafikanterna
Många stora infrastruktursatsningar pågår för att tillgodose transportbehoven i en växande stad. Det märks för resenärer och näringsliv som påverkas av trafikstörningar. Intensivt arbete har bedrivits med koordinering av projekt och information till trafikanterna för att minska problemen.
Västsvenska paketets stora infrastruktursatsningar Västlänken, Hisingsbron och Marieholmstunneln är i full gång.Fler behöver resa hållbart och staden förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och cykel, dels genom traditionella projekt, dels nya innovativa lösningar.

Trafik under byggtid
De närmsta åren kommer boende, besökare och näringsliv möta en stad i ständig förändring, Det är en utmaning att få staden att fungera under en intensiv byggtid. Trafikstörningar påverkar enskilda medborgare och näringslivet.
Enkelriktningen av Götatunneln medförde stor påverkan i form av längre restider och störningar i trafiken. Vasabron har varit avstängd för att bytas ut vilket påverkat framkomligheten i centrum.Ett stort arbete har genomförts med informationsspridning och dialoger med berörda. För att nå ut till medborgarna använder sig Trafikverket, Västtrafik och staden av webbplatsen för Trafik Göteborg som gemensam informationskanal. Ytterligare en gratisfärja sattes in under tiden med Götatunnelns enkelriktning.De många stadsutvecklingsprojekten tar parkeringsplatser i anspråk. Tillfälliga parkeringsplatser har skapats och samverkan med fastighetsägare har även öppnat upp för samnyttjande. Parkeringsbolagets app har utvecklats så att kunderna nu även kan hitta, starta och betala elladdning, hitta Styr & Ställ-station, kollektivtrafikhållplatser och avgångstider.
Många stora projekt pågår
Flera stora projekt som Vasabron samt Västlänkens stationer Haga och Korsvägen har påbörjats 2018. Sedan tidigare pågår arbetet med Marieholmstunneln och vid Centralstationsområdet ny Hisingsbro och den nedsänkta förlängningen av Götaleden.
Debatten kring Västlänken har fortsatt samtidigt som stadens och Trafikverkets planering fortgått. Detaljplan för Västlänkens linjesträckning vann laga kraft under året och i februari 2019 meddelade Högsta domstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för överklagan av miljödomen. Arbetet med detaljplaner för Västlänkens kommande stationslägen är i sina slutskeden.
Målbild för framtidens kollektivtrafik
Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, antogs under året. Den visar hur stomnätet ska utvecklas till år 2035 och bygger på fem trafikkoncept: Metrobuss, Stadsbana, Spårvagn, Citybuss och Linbana.
Några av de större satsningarna i målbilden har fått delfinansiering från staten via Sverigeförhandlingen. Satsningen på sju miljarder kronor innehåller fyra större kollektivtrafikprojekt och innebär åtagande om bostadsbyggande. Regeringen har också beslutat att höghastighetsjärnväg Göteborg–Borås ska ingå i nationell plan för transportsystemet 2018–2029.En ny zonstruktur för kollektivtrafiken antogs av regionfullmäktige. Göteborg kommer att ingå i en större zon med Mölndal, Partille och Öckerö. Införandet sker tidigast hösten 2020.Elektrifiering av kollektivtrafiken fortgår. Elektriska ledbussar trafikerar numera linje 16, utveckling av elbusslinjen 55 fortsätter och fler linjer är på gång.Bytespunkten vid Svingeln och bussangöringen på Åkareplatsen färdigställdes. Tillgänglighetsarbetet fortgår och exempelvis har nästan samtliga av stadens spårvagnshållplatser nu kontrastmarkeringar.Staden gjorde under 2018 flera tillköp från Västtrafik av både biljetter och trafik. Utöver den allmänna subventionen av månadskort, gjordes tillköp av seniorkort, skolkort och fritidskort. Gratis sommarlovskort för skolelever finansierades av staten.
Fler reser hållbart
Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka. Sedan 2011 sker en viss förändring i resandet mot det mer hållbara, men inte tillräckligt för att nå målen i stadens trafikstrategi. Kollektivtrafiken är det trafikslag som utvecklas i linje med trafikstrategin. Cyklandet behöver däremot öka betydligt medan biltrafiken, som minskat något, behöver minska i snabbare takt.
Cyklingen ökade med 12 procent jämfört med 2017, där det varma och torra vädret troligen har påverkat. Kollektivtrafikresandet fortsatte öka, ökningen var 5 procent under året samtidigt som bilresandet minskade med 1 procent.
Åtgärder för fotgängare
Fördelning av resor


I staden pågår många stadsutvecklingsprojekt som ger möjlighet att skapa bättre förutsättningar för gående. Bland åtgärderna finns tillgänglighetsförbättringar av gångvägar, upprustning av Vårväderstorget samt skyddsbarriärer på gågator för att minska risken för snabbt accelererande fordon.


Cykelåtgärder
Utbyggnadstakten för cykelvägnätet har ökat jämfört med de senaste åren. För att cyklister ska kunna ta sig fram både snabbare och säkrare byggdes fem kilometer pendlingscykelstråk i östra Göteborg.
Appen Cykelstaden kan numera visa information om störningar på cykelvägar. Vinterväghållningen har förbättrats genom att sopsaltning införts i tre nya områden.Lånecykelsystemet Styr & Ställ är under utveckling. En upphandling har genomförts för framtidens system som ska vara på plats 2020 och där området utökas till att bland annat även omfatta del av Hisingen.
Trafiksäkerhet
År 2018 miste tre personer livet i trafiken, vilket är färre än 2017. Trenden gällande skadade är däremot långt ifrån målet, många fler skadas måttligt eller allvarligt jämfört med målet i stadens trafiksäkerhetsprogram.
De flesta drabbade är cyklister i singelolyckor och fotgängare som skadas när de ramlar, snubblar eller halkar. Fokus behöver framöver sättas på fotgängarnas fallolyckor och cyklisternas singelolyckor och inriktning för ett nytt trafiksäkerhetsprogram har påbörjats.
Ökat resande med färdtjänsten
Under året utfördes 617 000 färdtjänstresor. Det är en ökning jämfört med 2017 på 4,5 procent. Del av ökningen sammanfaller med att Västtrafiks erbjudande om gratis resande i den allmänna kollektivtrafiken för färdtjänstresenärer upphörde. I flexlinjerna utfördes omkring 260 000 resor.
Den begränsade framkomligheten som uppstår under byggtider är en utmaning för färdtjänsten. Genom förebyggande arbete med körtids- och logistikplanering har bättre service kunnat ges till resenärerna. Ett arbete har genomförts med förarutbildning där bemötandefrågorna är centrala.