Demokrati

Ett av stadens mål var att öka medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Under 2018 som var ett valår var fokus på ett ökat valdeltagande genom kunskapsspridning, samt demokratidagar anordnade av ungdomsfullmäktige och ungdomsråd i staden.


I internationella jämförelser står sig demokratin i Sverige stark med en hög politisk aktivitet, fri media samt stabila offentliga institutioner som har förtroende hos befolkningen. Tillståndet för demokratin i Göteborg har de senaste åren legat lägre än genomsnittet i Sveriges kommuner. Mätningar som offentliggjorts 2018 visar dock att förtroendet för demokratin och Göteborgs Stads verksamheter har ökat. Även valdeltagandet i de allmänna valen har ökat, framförallt i de delar av staden som tidigare hade lägst deltagande.
Demokratin i Göteborg bedöms stabil men utmanas från två olika håll. Internationella demokratiindex visar att demokratin försvagas i fler länder än den stärks, genom begränsningar av mediers frihet och rättsstaters oberoende, vilket gör att Sverige inte kan ta en vital demokrati för given. I ett lokalt perspektiv utmanas demokratin av att det fortfarande finns skillnader i politiskt deltagande mellan grupper och att tilliten skiljer sig åt beroende på var i staden man bor. Liksom i övriga Sverige är tillit och förtroende beroende av socioekonomiska faktorer. Analyser visar att i Göteborg är förtroendet för demokratin dessutom förknippat med de senaste årens infrastruktursatsningar, vilket har skapat ett missnöje även i socioekonomiskt starka befolkningsgrupper.I valet till ungdomsfullmäktige har deltagandet gått ner och även här syns skillnader mellan stadsdelarna. Dessa skillnader följer dock inte de socio-ekonomiska mönster som vanligtvis påverkar valdeltagande, utan visar att deltagande går att påverka genom adekvata insatser.Under 2018 genomförde staden flera insatser för att stärka demokratin. Valambassadörer anställdes för att sprida kunskap om valet och höja valdeltagandet, information översattes till flera olika språk och så kallade medborgarbudgetar fanns i flera stadsdelar. Diskussioner om demokrati var närvarande på stadens offentliga arrangemang. För att vitalisera demokratin har staden ordnat demokratidagar, varav en anordnades av ungdomsfullmäktige och belyste frågor om barnkonventionen, delaktighet för funktionsnedsatta och digitala lösningar för ökad demokrati.