Noter

1 Verksamhetens intäkter

2 Verksamhetens kostnader

3 Jämförelsestörande poster

4 Avskrivningar och nedskrivningar

5 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier

6 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning med mera

7 Finansiella intäkter och kostnader

8 Finansiella anläggningstillgångar

9 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

10 Kortfristiga fordringar

11 Eget kapital

12 Avsättningar för pensioner

13 Övriga avsättningar

14 Långfristiga skulder

15 Kortfristiga skulder

16 Borgensförbindelser

17 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

18 Leasingkostnader

19 Effekter på jämförelseår 2017