Bolag – ekonomiskt utfall

Syftet med de kommunala bolagen inom Göteborgs stad är att de, tillsammans med stadens övriga verksamheter, skapar nytta för staden och dess invånare samt medverkar till utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

 

Här utvecklas Selma Stad, som blir en plats för livets alla delar. Foto: Ola Kjelbye.

Huvuddelen av bolagen är inordnade i sju olika underkoncerner; Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Kollektivtrafik, Hamn samt Turism, Kultur & Evenemang. Övriga bolag och de regionala delägda bolagen är direkt underställda moderbolaget Göteborgs Stadshus AB.
Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i Göteborgs stads bolagskoncern för samtliga hel- och delägda bolag. Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att utöva ägarstyrning av stadens bolag. Detta ska ske i enlighet med målen i kommunfullmäktiges budget, ägardirektiv och andra styrande inriktningsdokument. Huvudprincipen för kommunala bolag är att de drivs enligt självkostnadsprincipen (intäkterna motsvarar kostnaderna), men några bolag agerar på en konkurrensutsatt marknad och kan därför generera vinst. I kommunfullmäktiges budget för 2018 beslutades om en utdelning om 810 mnkr samt att verksamheter med planerat underskott inom kluster Näringsliv och Turism, Kultur & Evenemang ska finansieras med kapitaltillskott. Kapitaltillskotten innebär i praktiken medel från de vinstgivande bolagen.
Ekonomiskt utfall
Årets resultat efter skatt är 1 426 mnkr, vilket går i linje med de senaste två årens starka resultat. Koncernens rörelseintäkter uppgår till 19,6 mdkr vilket är nästan 600 mnkr högre än föregående år och 1 122 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster (innan skatt) uppgår till 1 578 mnkr, vilket är 135 mnkr högre än föregående år, men 145 mnkr under budget. Orsaken till ett resultat lägre än budget är främst att bostadskoncernen visar 338 mnkr lägre resultat jämfört med budget. Det kompenseras delvis av bättre resultat än budget inom lokalkoncernen om 198 mnkr. För lokalkoncernen är det främst Älvstrandens försäljningar och reavinster som bidrar till det högre resultatet. Bostadskoncernens negativa avvikelse avser nedskrivningar av nyproduktionsprojekt då produktionskostnaderna är högre än marknadens krav på avkastning, vilket ger ett redovisningsmässigt krav på nedskrivning. Årets jämförelsestörande poster är sammantaget 14 mnkr och avser realisationsvinster (+328 mnkr) och nedskrivningar (-314 mnkr).
Balansomslutningen har jämfört med 2017 ökat från 64,4 mdkr till 67,8 mdkr. Soliditeten har minskat med 0,5 procentenheter till 30,3 procent. Lånevolymen har ökat med 2 mdkr till 37,6 mdkr. Koncernens avkastning på eget kapital är 6,9 procent, jämfört med föregående års 5,8 procent och avkastning på sysselsatt kapital är 4,2 procent, jämfört med 3,9 procent 2017.Den budgeterade utdelningen till kommunen för 2018 om 810 mnkr är planerad att tas från Göteborgs Stadshus AB:s fria egna kapital med upplåning från Kommuninvest. Likvidmässigt sker detta i mars 2019 med ett bedömt lånebehov för Göteborgs Stadshus AB på drygt 600 mnkr.Göteborgs Stadshus AB bedömer att förutsättningarna sammantaget är goda för att, inom ramen för koncernens totala ekonomi, klara de finansiella åtaganden som finns i förhållande till dotterbolagen samt till ägaren.
Investeringar
Bolagens investeringsutfall uppgick för 2018 till 5,8 mdkr, vilket innebär en ökning med cirka 400 mnkr jämfört med föregående år, vilket redan då var på en jämförelsevis hög nivå. Bostadskoncernens del utgör drygt 40 procent av bolagens investeringar, följt av energikoncernen och lokalkoncernen, vilka vardera utgör cirka 15 procent av totalen.
Bolagens budgeterade investeringsutrymme för 2018 uppgick till 8,4 mdkr. Investeringarna har därmed, trots viss ökning i förhållande till föregående år, inte genomförts i den takt som planerats. Flera stora investeringar har skjutits fram i tiden och kommer istället att påverka kommande år.

Belopp i mnkr

Rörelse- intäkter

Resultat
efter
fin. poster

Åretsresultat

Balans- omslutning

Eget kapital

 Soliditet

Årets investe-
ringar

Energi

6 406

658

-23

12 826

6 065

47

901

Bostäder

5 693

487

5

30 948

10 354

33

2 523

Lokaler

2 048

353

205

11 797

2 343

20

933

Näringsliv

87

-50

-10

104

66

63

2

Kollektivtrafik

1 394

50

3

1 189

457

38

12

Hamn

791

245

107

3 205

1 722

54

235

Turism, Kultur & Evenemang

1 669

-217

77

2 291

1 195

52

383

Interna bolag

887

17

-24

3 259

1 238

38

602

Regionala bolag

1 738

57

42

3 451

758

22

243

Moderbolaget (Stadshus AB)

28

-331

826

19 431

13 767

71

0

Boplats

26

3

2

27

9

32

0

Elimineringar

-1 216

308

215

-20 713

-17 452

-

-

Summa

19 550

1 578

1 426

67 816

20 521

30

5 834