Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Koppling mellan Göteborgs Stads budgetmål 2018
och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.


Klicka på bilden för en större bild.

Agenda 2030 mål kopplat till  
kommunfullmäktiges mål
År 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen 
Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar planeten, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor. Agendan består av 17 globala mål för hållbar utveckling uppdelade i 169 delmål. En princip som betonas är att målen är integrerade och odelbara, att inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet ska kunna uppnås.
Göteborgs Stads budget har de senaste femton åren fokuserat på hållbarhet i alla tre hållbarhetsdimensionerna. Systematisk uppföljning av tillståndet i miljön har skett sedan den första miljöpolicyn antogs på 1990-talet och i det idag gällande miljöprogrammet. År 2007 gav kommunstyrelsen uppdraget S2020, ett uppdrag att ge sociala frågor samma betydelse i kommunal planering som ekonomiska och ekologiska frågor. Arbetet för en mer jämlik stad (Jämlikt Göteborg) är kanske det tydligaste exemplet på helhetssynen som präglar Agenda 2030. Det är ett tvärsektoriellt arbete där man försöker se att vinster kan hämtas hem på andra ställen än där insatserna görs.Under 2018 genomfördes en kartläggning av hur Göteborgs Stads budgetmål och kommunövergripande dokument relaterar till de globala hållbarhetsmålen. Där konstaterades att staden i huvudsak har styrning inom de delmål som bedömts vara relevanta utifrån ett kommunalt perspektiv och att det inte fanns några iögonfallande vita fläckar. Budgetmålen var väl kopplade till de globala målen. Alla mål i budgeten hade koppling till något av agendans sjutton mål, och alla mål i agendan hade koppling till minst ett budgetmål. Göteborgs Stad har också program och planer som berör de allra flesta områden som tas upp i de relevanta delmålen. Det konstaterades också att Göteborg liksom Sverige globalt sett ligger mycket bra till i förhållande till agendans målsättningar och att staden på en mängd olika sätt påverkar utvecklingen inom de relevanta delmålen, oftast inom ramen för grunduppdragen.
Sammanfattande uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges budgetmål för Göteborgs Stad är i flertalet fall långsiktiga och kan endast nås i ett tidsperspektiv på mer än ett år. Under mandatperioden 2015–2018 har inriktningen därför varit att under år ett och två följa upp hur nämnder och bolagsstyrelser tagit sig an målen. Det tredje året av mandatperioden gjordes en fördjupad uppföljning av vilket resultat nämnders och bolagsstyrelsers arbete med målen har gett. Under 2018 har denna uppföljning uppdaterats med en ny bedömning.
På stadennivå har bedömningen av måluppfyllelsen ändrats för två av målen jämfört med 2017. För målet att "Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka" är bedömningen nu att måluppfyllelsen är god mot bedömningen 2017 om viss måluppfyllelse. För målet att "Den strukturella könsdiskrimineringen 
ska upphöra" är bedömningen att måluppfyllelsen är svårbedömd. Orsaken till det är att underlag från nämnder och styrelser saknas för att kunna göra någon bedömning av resultaten. För övriga mål är bedömningen att en viss måluppfyllelse har nåtts för femton av kommunfullmäktiges budgetmål. För målet att "Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre" är bedömningen att trots stora insatser har utvecklingen inte gått åt rätt håll.För varje mål följer nedan en redogörelse, dels för nämnders och styrelsers bedömning av måluppfyllelsen, dels för en övergripande bedömning på hela staden-nivån.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag


I de fall nämnd eller bolagsstyrelse inte har rapporterat om målet, eller har angett att målet inte har prioriterats, har det i sammanställningen angetts som svårbedömt.
Bedömningarna har för varje mål även kompletterats med en kort beskrivande text.Göteborgs Stad bedöms uppnå god ekonomisk hushållning utifrån att kommunfullmäktiges långsiktiga mål visar på viss måluppfyllelse över lag, samtidigt som inriktningar avseende det finansiella perspektivet uppnås.

Sammanfattning budgetuppdrag
Inför 2018 fördelade kommunfullmäktige 99 uppdrag till nämnder och styrelser. Av dessa var 82 helt nya och hade inte funnits med tidigare i Göteborgs Stads budget, 17 uppdrag var likalydande eller med liknande formulering. För 5 av uppdragen låg ansvaret på samtliga nämnder och styrelser och för ytterligare 21 av uppdragen låg ansvaret på fler än en nämnd eller styrelse. Särskilt för de sistnämnda krävdes samverkan. Övriga uppdrag hade en nämnd eller styrelse som ansvarig.
Av de 99 uppdragen rapporterades 70 som genomförda och 29 som inte genomförda. Majoriteten, 26 stycken, av de som rapporteras som ej genomförda är påbörjade eller delvis genomförda. Många av uppdragen är av den art att det inte varit tillräckligt med ett år för genomförande. Vid bedömningen av genomförande av uppdrag har ett unisont ja krävts för att de uppdrag som fördelats på fler än en nämnd eller styrelse för att dessa ska anses som helt genomförda.

Uppdrag

Har uppdraget utförts? Ja/Nej

Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts

En plan för Jämlikt Göteborg ska tas fram. (Social resursnämnd)

Förslag till plan är framtagen och är remitterade till nämnder och styrelser. Slutförslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige under våren.

Ett förslag till samhällsvetenskapligt forsknings- och innovationscenter för utveckling av välfärden ska tas fram. (Social resursnämnd)

 

 

Jämlikt Göteborg ska integreras i arbetet med introduktionsprogram med ledarskapsutveckling. (Kommunstyrelsen)

Pågår, beräknad redovisning kvartal 1 2019 (diarienummer 0359/18).

Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med civilsamhället enligt modellen från Västra Göteborg. En ansvarig ska utses för samarbetet. (SDN Västra Göteborg i samverkan med kommunstyrelsen)

 

En tydlig majoritet av nämnder och styrelser har rapporterat på uppdraget. Alla har inte samverkan enligt modellen, och inte heller utsedd kontaktperson.

Jämlikhetsinsatserna i de socioekonomiskt mest utsatta områdena ska stärkas genom lokala initiativ och samverkan. (Social resursnämnd)

 

 

Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. (Alla nämnder och styrelser)

 

Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska kompetensen i Göteborgs Stads verksamheter. (Kommunstyrelsen)

Pågår, beräknad redovisning kvartal 1 (diarienummer 1441/16).

Göteborgs Stads handlingsplan för nationella minoriteter ska utvärderas. (Kommunstyrelsen)

 

 

En plan ska tas fram för att ytterligare stärka insatserna mot rasism inom mänskliga rättigheter-
arbetet. (Kommunstyrelsen)

Arbetet pågår även 2019.

Göteborgs Stad ska skapa ett familjecenter genom idéburet offentligt partnerskap för utsatta EU-medborgare och papperslösa personer med särskilt fokus på barn, unga och familjer. (Social resursnämnd)

 

 

Talarstatistiken som fördes under 2017 ska analyseras och vid behov ska förslag på åtgärder för att få en jämn fördelning av talartid tas fram. (Kommunstyrelsen)

 

 

Kompetensen och kvaliteten i stadsdelarnas arbete med medborgardialoger ska utvecklas. (Social resursnämnd)

 

En utredning ska göras över hur Göteborgs Stads handlingar och beslut kan bli mer sökbara och enklare att följa. (Nämnden för konsument och medborgarservice)

 

 

Uppsökande aktiviteter för ökat valdeltagande ska genomföras. (Nämnden för konsument och medborgarservice)

 

 

Ungas organisering ska stärkas för de som vanligtvis inte deltar i förenings- eller fritidsaktiviteter, med inriktning på att öka kunskapen kring demokrati, mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. (Alla stadsdelsnämnder i samverkan med social resursnämnd)

 

Driften för badet i Frölunda kulturhus ska övergå till Idrotts- och föreningsnämnden. (Idrotts- och föreningsnämnden i samverkan med SDN Askim-Frölunda-Högsbo)

 

Ett samarbete med Skolidrottsförbundet ska inledas för att stärka skolidrotten. (Idrotts- och föreningsnämnden)

 

 

Ett nytt system för lokalhantering ska utredas där föreningslivet på kvällstid ges större tillgång till lokaler inom förskolan, skolan och andra kommunala verksamheter. (Idrotts- och föreningsnämnden)

 

Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i Göteborgs Stads publika lokaler och på allmän platsmark. (Fastighetsnämnden)

Uppdraget har genomförts till del och åtgärder pågår i ansvariga nämnder.

Målet att bygga ikapp behovet av boenden med särskilt stöd ska säkerställas. (Fastighetsnämnden)

Uppdraget har genomförts men målet har inte nåtts. Berörda parter behöver fortsätta att identifiera åtgärder för att säkerställa målet.

En utredning ska genomföras av hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie fritidsverksamhet. (Kommunstyrelsen)

 

Initiativ från medarbetare att starta intraprenad inom funktionshinderområdet ska aktivt understödjas. Insatser och resultat ska redovisas. (SDN Norra Hisingen)

 

Brukarrevisioner ska användas systematiskt. (Alla stadsdelsnämnder)

 

Arbetssätt ska tas fram för att säkra praktikplatser för gymnasiesärskoleelever. (Utbildningsnämnden)

 

En inventering ska göras av samtliga nämnder och styrelser avseende arbetsuppgifter och anställningsmöjligheter som kan erbjudas personer med funktionsnedsättning. (Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning)

 

En utredning ska genomföras om hur människor med funktionsnedsättning och/eller deras vårdnadshavare ska kunna få kontaktpersoner som samordnar de kommunala insatserna och bistår i kontakten med andra myndigheter. (Social resursnämnd)

Koordinatorer i Askim-Frölunda-Högsbo, delta i det tvååriga social-
styrelseprojektet Koordinatorer till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpta hinder. (Fastighetsnämnden)

 

En rapport ska tas fram om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ska kopplas till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och annat pågående arbete på området. (Kommunstyrelsen)

Arbetet är inlett och slutrapporteras under kvartal 4 år 2019.

Det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas och implementeras bland annat genom att familjecentraler inrättas i alla stadsdelar samt att de öppna och uppsökande aktiviteterna förstärks. (Alla stadsdelsnämnder)

 

Det utåtriktade trygghetsarbetet ska förstärkas genom fler fältassistenter i socialt arbete, fler trygghetsvandringar och trygghetsskapande närvaro i det offentliga rummet samt ökad samverkan med ideell sektor. (Social resursnämnd)

 

Avhopparverksamheten ska byggas ut och utvecklas så att fler väljer att lämna kriminella gäng och miljöer. (Social resursnämnd)

 

En utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinderområdet ska inrättas. (Social resursnämnd)

 

Verksamheten med cykelkök ska spridas till flera stadsdelar. (Social resursnämnd)

 

Göteborgs Stad ska aktivt verka för att så många barn som möjligt utnyttjar möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg. (Huvudman för förskolan)

 

En utredning ska genomföras om möjligheten att använda förskolebussar som en del av utvecklingen för en förstärkt förskoleverksamhet, där hänsyn tas till pedagogiska möjligheter, ekonomi och miljöpåverkan. (Kommunstyrelsen)

 

Anpassa verksamheten så att barngruppernas storlek minskar. (Huvudman för förskolan)

Flertalet nämnder har genomfört uppdraget.

Initiativ från medarbetare att starta intraprenad inom förskola/grundskola ska aktivt understödjas. Insatser och resultat ska redovisas. (SDN Norra Hisingen)

Uppdraget ej genomfört p g a omorganiseringen av förskolan och grundskolan.

En staden-övergripande riktlinje för att främja skolnärvaro ska tas fram. (Kommunstyrelsen)

Uppdraget överfört till Grundskolenämnden enligt beslut i KF 22 november 2018.

Grundskolans högstadier ska erbjuda verksamhet med metoder som fokuserar på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras. Verksamheten ska främst riktas till pojkar. (Huvudman för grundskolan)

Uppdraget har endast genomförts till del.

Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar. (Alla stadsdelsnämnder)

 

En renoveringsplan för Göteborgs Stads äldreboende ska tas fram. (SDN Örgryte-Härlanda)

 

Tvärprofessionella demensteam ska inrättas i alla stadsdelar. De ska särskilt arbeta stödjande mot personer med demenssjukdom och kompetensförstärkande mot omsorgspersonal. (Alla stadsdelsnämnder)

Åtta av tio stadsdelsnämnder rapporterat att de utfört uppdraget.

Fler trygghets- och gemenskapsboenden ska inrättas. (Förvaltnings AB Framtiden)

 

Ett förslag på tillfälligt äldreboende för full behovstäckning och evakuering ska tas fram. (Kommunstyrelsen)

 

Påbörja hantering, prioritering och genomförande av åtgärder till följd av den fördjupade studien gällande gifthalter i kommunens vattendrag. (Miljö- och klimatnämnden)

 

Utreda hur läkemedelsresters påverkan på naturen kan minska genom avloppsrening vid Ryaverket. (Gryaab)

 

Påbörja hantering, prioritering och fördelning av medel och genomförande av åtgärder enligt utredning om vad som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21. (Miljö- och klimatnämnden)

 

En förskola ska byggas helt fossilfri som ett pilotprojekt. (Lokalnämnden)

Uppdraget pågår. Beräknas stå klart våren 2021.

Omställning av Rya Kraftvärmeverk till fossilfritt enligt plan ska påbörjas. (Göteborg Energi)

Arbete pågår.

Anlägga fler växthus för ökade odlingsmöjligheter i Göteborg enligt plan. (Fastighetsnämnden i samverkan med Lokalnämnden)

Pågår, beräknad redovisning kvartal 2 2019 (diarienummer 0375/18).

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska genomföras. (Kretslopp och vattennämnden)

Utredningen har genomförts huvudsakligen under 2018, men färdigställs och redovisas i början av 2019.

Hållbarhetsbidraget ska delas ut till privatpersoner och föreningar som sökt pengar för miljöarbete. (Fastighetsnämnden)

Fastighetsnämnden fick i uppdrag att dela ut hållbarhetsbidraget. De i sin tur föreslog i kompletteringsbudget att SDN Angered skulle hantera bidraget. Kommunstyrelsen beslutade att SDN Angered i samverkan med miljö- och klimatnämnden skulle hantera bidraget. Nästan hela beloppet är fördelat.

Fler projekt för nybyggda lägenheter med låg hyra ska initieras. (Fastighetsnämnden)

 

Minst 10 procent av alla markanvisade lägenheter ska anvisas med hyrestak om max 1100 kr per kvadratmeter och år. (Fastighetsnämnden)

Cirka 60 bostäder, av totalt 3 610, har markanvisats enligt uppdraget. I viss typ av markanvisningar kan krav ställas i senare skede.

Insatser för att rusta upp de lokala torgen ska genomföras. (Göteborgslokaler)

 

Förslag på hur lärdomar från BoStad2021 kan implementeras i ordinarie verksamhet och/eller i nya projekt ska arbetas fram. (Byggnadsnämnden)

Arbetet påbörjat. En första delrapport med rekommendationer på tänkbara åtgärder kommer att presenteras i början av 2019.

Nya våtmarker ska anläggas i Göteborg. (Park- och naturnämnden i samverkan med berörda nämnder)

Vissa har utförts i Påvelund och vid Hökälla våtmarkspark. På grund av långa handläggningstider för tillstånd har tidplanen flyttats fram till 2019.

Uthyrning av lokaler ska underlättas för att motverka att Göteborgs Stads lokaler står oanvända. (Higab AB)

Higab har inte genomför uppdraget, övriga bolag inom klustret redovisar ingen eller mycket liten vakansgrad.

Vättlefjäll ska utvecklas i syfte att locka fler besökare till området. (Park- och naturnämnden)

 

Göteborgs Stad ska fortsätta verka för utbyggnad av spårväg på Hisingen, utifrån rapporten "Från Backa till Eriksberg – planeringsinriktning för ytterligare spårväg på Hisingen". (Trafiknämnden)

 

Fortsatta utredningar ska initieras för att utveckla stadsbana i enlighet med Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. (Trafiknämnden)

 

Trafiksituationen vid skolorna ska inventeras, i syfte att skapa bilfria miljöer kring entréerna. Nya skol- och förskolebyggnader ska planeras med bilfria entréer. (Byggnadsnämnden)

 

Stadens aktörer ska inom Godsnätverket verka för att utveckla system för att minska lokal miljöpåverkan från den tunga trafiken till och från hamnen. (Göteborgs Hamn i samverkan med Trafiknämnden)

 

En gång- och cykelbro ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet. (Trafiknämnden)

 

Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. (Alla nämnder och styrelser)

 

Nämnder ska kunna ges stöd vid potten med särskilda stimulansmedel i implementeringen av modellen för "De stegvisa jobb- och kunskapslyftet" för snabbare inträde och kompetensutveckling på arbetsmarknaden. (Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning)

 

Insatserna kopplade till kompetensförsörjningsstrategin ska genomföras (Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i samverkan med Business Region Göteborg)

 

Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar och bolag utifrån stegvisa jobb och kunskapslyftet samt en genomförd inventering i samverkan med fackliga organisationer. (Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i samverkan med samtliga nämnder och bolag)

Uppdraget har endast genomförts till del. Arbetet har främst bedrivits inom stadsdelsnämnderna och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen.

En särskild satsning på specialutformade insatser för att stärka etablering på arbetsmarknaden ska genomföras. (Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning)

 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och samordningsförbunden i Göteborg och andra berörda parter genomföra modellen Kompletterande arbetsmarknad, med särskilt fokus på arbetslösa som har en nivå av arbetsförmåga som inte bedöms vara föremål för Kompetenscenters verksamhet. (Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning)

Samarbetsmöten har skett och en inventering genomförts. Övertag av verksamhet från DELTA har inte skett och spridning i staden har inte heller skett. Facknämnder och bolag har ett större arbete kvar för att fullfölja uppdraget.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, i samverkan med stadsdelsnämnderna och samordningsförbunden i Göteborg, får i uppdrag att utveckla och förtydliga samarbetet mellan kompetenscenter, samordningsförbund och stadsdelsnämnderna. (Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning)

 

Det ska byggas upp en tydlig, enhetlig och transparent struktur för hur Göteborg ska fungera som en testarena för nya innovationer (Business Region Göteborg)

 

Det ska utredas hur Göteborg, på områden som exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, bör följa och särskilt i ett hållbarhetsperspektiv dra nytta av den snabba utveckling inom automatisering, elektrifiering och digitalisering som äger rum i transportsektorn. (Business Region Göteborg)

 

Den företagslotsfunktion som nu finns på Business Region Göteborg ska utökas i syfte att ge support i samband med de stora byggnationer som under några år kommer att prägla delar av Göteborg. (Business Region Göteborg i samverkan med Göteborg & Co)

 

Möjligheterna för Göteborg Stad att ge ut sociala obligationer, för investeringar inom ramen för fokusområdet "skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer" inom Jämlikt Göteborg, ska utredas. (Kommunstyrelsen)

 

Det ska utredas hur arbetet med att förbättra Göteborgs Stads service till företag har utvecklats så långt och vad som behöver göras för att åstadkomma ytterligare förbättringar. (Business Region Göteborg)

 

Möjligheten och konsekvenserna av att avsätta mark och tak för att bygga solparker, där mindre aktörer kan gå in i delägarskap ska utredas. Skulle resultatet vara positivt kan ett sådant arbete inledas. (Fastighetsnämnden i samverkan med Göteborg Energi och Förvaltnings AB Framtiden)

 

Inom ramen för Mötesstaden ska en strategisk plan tas fram för att i bred samverkan stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser. (Göteborg & Co)

 

Besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bland annat information och vägledning. (Göteborg & Co)

 

Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år. (Alla stadsdelsnämnder)

 

Kulturskolan ska byggas ut så att kön försvinner. (Alla stadsdelsnämnder)

Satsningar har genomförts och kapaciteten har ökat i flera stadsdelar. Detta har dock inte skett i takt med den ökade efterfrågan och kö finns fortfarande till populära ämnen.

En samverkansplattform ska skapas ihop med akademi, de kreativa och kulturella branscherna och ideella aktörer inom mode, design, konsthantverk och arkitektur. (Business Region Göteborg i samverkan med Kulturnämnden)

 

För att främja en levande och trygg stadsmiljö ska öppettiderna förlängas på några utvalda bibliotek, fritidsgårdar och ungdomsverksamheter i olika delar av Göteborg. (Kulturnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen)

 

Möjligheten att etablera ett ungdomens hus i centrala Göteborg ska utredas. (Kommunstyrelsen)

Ärendet ligger hos KS för beslut.

Andelen chefer födda utanför norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. (Alla nämnder och styrelser)

 

Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet. (Alla nämnder och styrelser)

 

Långtidssjukskrivningar ska minska genom samverkan med samordningsförbunden. (Alla stadsdelsnämnder)

Samordningsförbundet har inte i uppdrag att arbeta med medarbetare inom förvaltningen om dessa inte även är aktuella för insatser inom myndighetsutövning.

Förskolepersonal ska undantas från karensdag/avgift under perioden oktober till mars. (Kommunstyrelsen)

Beslut i PU 26 september 2018. Uppdraget genomförs ej då det strider mot sjuklönelagen (diarienummer 0374/18).

En lönesatsning för rektorer och förskolechefer ska genomföras. (Kommunstyrelsen)

Pågår, beräknad redovisning kvartal 2 2019 (diarienummer 0375/18).

Heltidsmåttet för nattarbete ska minskas. (Kommunstyrelsen)

 

Ledsagare och handledare i Göteborgs Stad ska utbildas i syntolkning. (Kommunstyrelsen)

 

Minst 50 procent av Göteborgs Stads tjänsteupphandlingar ska göras med modellen för social hänsyn. (Nämnden för inköp och upphandling)

Svårt att bedöma. Rapporteringen visar dock att stödfunktionen vid Inköp- och upphandling skapat 56 arbetstillfällen under året som omfattar 20 kvinnor (36 %) och 36 män (64 %).

En modell ska tas fram för hur Göteborgs Stad så långt det är möjligt ska kunna ställa krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal som också tar tillvara på erfarenheter av genomförda upphandlingar enligt Vita jobb-modellen. (Nämnden för inköp och upphandling)

 

Ta fram en för Göteborgs Stad gemensam inköpsplan, såväl på övergripande nivå som på delnivåer, för att skapa samordningsvinster i inköpsprocessen. (Nämnden för inköp och upphandling)

Arbete pågår.

Ta fram en plan för att öka andelen upphandlingar med modellen för reserverad upphandling. (Nämnden för inköp och upphandling)

 

En konsolidering och rationalisering av IT-hanteringen inom både förvaltningar och bolag ska inledas. (Nämnden för intraservice)

 

Ett förslag ska tas fram för hur en långsiktigt hållbar utdelningsnivå för Stadshus AB kan definieras, beräknas och implementeras. (Stadshus AB i samverkan med kommunstyrelsen)

 

Social resursnämnds organisering ska utredas med ambitionen att renodla uppdraget och minska kostnaderna med tre respektive fem procent. (Social resursnämnd)

 

Förslag till beslut och konsekvensanalyser av dessa ska tas fram för att justera ned de rabatter som fullmäktige tidigare infört gällande tomträttsavgäld. Dessa ska ingå som underlag till budgetberedningen för budget 2019. (Kommunstyrelsen i samverkan med Fastighetsnämnden)

 

Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år. (Alla stadsdelsnämnder)

 

Kulturskolan ska byggas ut så att kön försvinner. (Alla stadsdelsnämnder)

Satsningar har genomförts och kapaciteten har ökat i flera stadsdelar. Detta har dock inte skett i takt med den ökade efterfrågan och kö finns fortfarande till populära ämnen.

En samverkansplattform ska skapas ihop med akademi, de kreativa och kulturella branscherna och ideella aktörer inom mode, design, konsthantverk och arkitektur. (Business Region Göteborg i samverkan med Kulturnämnden)

 

För att främja en levande och trygg stadsmiljö ska öppettiderna förlängas på några utvalda bibliotek, fritidsgårdar och ungdomsverksamheter i olika delar av Göteborg. (Kulturnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen)

 

Möjligheten att etablera ett ungdomens hus i centrala Göteborg ska utredas. (Kommunstyrelsen)

Ärendet ligger hos KS för beslut.

Andelen chefer födda utanför norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. (Alla nämnder och styrelser)

 

Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet. (Alla nämnder och styrelser)

 

Långtidssjukskrivningar ska minska genom samverkan med samordningsförbunden. (Alla stadsdelsnämnder)

Samordningsförbundet har inte i uppdrag att arbeta med medarbetare inom förvaltningen om dessa inte även är aktuella för insatser inom myndighetsutövning.

Förskolepersonal ska undantas från karensdag/avgift under perioden oktober till mars. (Kommunstyrelsen)

Beslut i PU 26 september 2018. Uppdraget genomförs ej då det strider mot sjuklönelagen (diarienummer 0374/18).

En lönesatsning för rektorer och förskolechefer ska genomföras. (Kommunstyrelsen)

Pågår, beräknad redovisning kvartal 2 2019 (diarienummer 0375/18).

Heltidsmåttet för nattarbete ska minskas. (Kommunstyrelsen)

 

Ledsagare och handledare i Göteborgs Stad ska utbildas i syntolkning. (Kommunstyrelsen)

 

Minst 50 procent av Göteborgs Stads tjänsteupphandlingar ska göras med modellen för social hänsyn. (Nämnden för inköp och upphandling)

Svårt att bedöma. Rapporteringen visar dock att stödfunktionen vid Inköp- och upphandling skapat 56 arbetstillfällen under året som omfattar 20 kvinnor (36 %) och 36 män (64 %).

En modell ska tas fram för hur Göteborgs Stad så långt det är möjligt ska kunna ställa krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal som också tar tillvara på erfarenheter av genomförda upphandlingar enligt Vita jobb-modellen. (Nämnden för inköp och upphandling)

 

Ta fram en för Göteborgs Stad gemensam inköpsplan, såväl på övergripande nivå som på delnivåer, för att skapa samordningsvinster i inköpsprocessen. (Nämnden för inköp och upphandling)

Arbete pågår.

Ta fram en plan för att öka andelen upphandlingar med modellen för reserverad upphandling. (Nämnden för inköp och upphandling)

 

En konsolidering och rationalisering av IT-hanteringen inom både förvaltningar och bolag ska inledas. (Nämnden för intraservice)

 

Ett förslag ska tas fram för hur en långsiktigt hållbar utdelningsnivå för Stadshus AB kan definieras, beräknas och implementeras. (Stadshus AB i samverkan med kommunstyrelsen)

 

Social resursnämnds organisering ska utredas med ambitionen att renodla uppdraget och minska kostnaderna med tre respektive fem procent. (Social resursnämnd)

 

Förslag till beslut och konsekvensanalyser av dessa ska tas fram för att justera ned de rabatter som fullmäktige tidigare infört gällande tomträttsavgäld. Dessa ska ingå som underlag till budgetberedningen för budget 2019. (Kommunstyrelsen i samverkan med Fastighetsnämnden)