Bebyggelse och bostad

Göteborg är en attraktiv stad, vilket innebär utmaningar i att bereda plats för alla som vill bo, leva och verka här. Det råder fortsatt bostadsbrist trots att det byggs mer än på flera decennier. Det märks inte bara på det ökande antalet byggkranar utan även i stadens organisation. 


Viktigt förbättringsarbete för grupper som står långt från bostadsmarknaden
Staden har varit mycket aktiv i att underlätta bostadssituationen för särskilda grupper enligt strategin mot hemlöshet. Under året har antalet personer som fått egen bostad och lämnat hemlöshet ökat. Totalt förvaltas nu över 1 000 kommunala kontrakt, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2017. Närmare 600 familjer, cirka 1 000 barn, har sedan 2015 fått en egen lägenhet genom allmännyttans satsning riktad till bostadslösa barnfamiljer. Samtliga av de knappt 700 personer som anvisades till Göteborg av Migrationsverket under 2018 har erbjudits en genomgångsbostad eller plats på ett mellanboende. Nästan hälften av lägenheterna har lämnats från privata fastighetsägare.
Trots stadens arbete är hemlösheten på samma nivå som när hemlöshetsplanen antogs 2015 och den akuta hemlösheten fortsätter att öka. I akut hemlöshet finns 260 barnfamiljer och 660 barn som bor i tillfälliga boendelösningar.

Största bostadsbyggandet på decennier
Staden har under året förflyttat sig ännu tydligare från ett planeringsskede till ett genomförande. Under 2018 färdigställdes nästan 3 200 bostäder, vilket är det största antalet sedan miljonprogrammet på 1970-talet. Vid årets slut pågick byggandet av cirka 7 300 bostäder. Detta är ett resultat av stadens långsiktiga arbete för att öka bostadsbyggandet och det finns nu över 53 600 bostäder i olika skeden av planering och utbyggnad.
Det är fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden i Göteborg. Prisutvecklingen på ägt boende har bromsat in, men kötiderna på hyresmarknaden fortsätter öka. Den genomsnittliga kötiden har legat kring 6,7 år för allmännyttan och runt 4 år för de privata hyresvärdarna. Göteborg håller också en fortsatt hög takt i byggandet med ett stort antal påbörjade lägenheter under 2018, vilket kan sättas i relation till en minskande byggtakt i andra storstäder.En särskild satsning för att öka tempot i bostadsbyggandet är BoStad2021, ett samarbete mellan staden och näringslivet. Målet är att skapa 7 000 bostäder senast år 2021. De 30 projekten innefattade vid årsskiftet cirka 8 000 bostäder. De flesta har passerat planeringsskedet och ligger nu för genomförande hos byggaktörerna.

Kommunal service
De senaste åren har kommunal service såsom förskola, skola, idrottshallar och äldreboende inte byggts ut i takt med investeringsplanen och inte i samma takt som bostäder. Staden har därför trappat upp arbetet med kommunal service bland annat genom att ta fram en lokalförsörjningsplan och en färdplan för kommunal service, viktiga styrdokument för lokalförsörjningen.

Många vill jobba i Göteborg
Att staden växer syns även i behovet av plats för nya arbetsplatser. Staden uppskattar att näringslivets behov av mark för logistik och industri fram till år 2035 är 4–8 miljoner kvadratmeter i Göteborgsregionen. I översiktsplanen finns motsvarande ytor avsatta men de behöver detaljplaneras innan de går att bebygga.
Just nu pågår byggnation av drygt 170 000 kvadratmeter kontorsyta, främst i Centrum, Norra Älvstranden och Östra Göteborg. Vakansgraden på kontor har ökat men är på en fortsatt låg nivå (4,5 %). Magasin 113 i Frihamnen är ett exempel på en större byggnad som med sina cirka 16 700 kvadratmeter ska ge ökad tillgång till kontorsyta.
Stadens form och struktur
Förslag på en ny översiktsplan för Göteborg har tagits fram och är på samråd till slutet av april 2019. Översiktsplanen är vägledande i kommunens markanvändning och visar inriktningen på stadens önskade utveckling. Samtidigt pågår arbete med fördjupade översiktsplaner för bland annat centrala Göteborg. Under året antogs en detaljplan som innehåller 1 200 bostäder och 125 000 kvadratmeter handel och kontor kring Järntorget. I Backa pågår utbyggnad av Selma stad, en stadsomvandling med 
1 000 nya bostäder, idrottshall, stadsdelshus med rum för kultur, parkstråk, handel med mera.
För att öka kunskapen och engagemanget kring biologisk mångfald och naturvårdsfrågor har staden byggt pedagogiska lekplatser och uteklassrum, till exempel en ny regnlekplats i Renströmsparken och ett marint centrum vid Askimsviken.Rådhuset, kommunstyrelsens lokaler, tilldelades Helgopriset 2018. Priset är ett av Sveriges största arkitekturpriser och ges för bästa restaurering eller ombyggnad av ett äldre hus. Statens fastighetsverk, som delar ut priset, lyfter fram att Higab AB vid renoveringen återgett byggnaden dess storhet och intimitet.Göteborgs Stads app Anmäl hinder fick 2018 års Guldlänk. Priset premierar och stimulerar innovationer inom det offentliga Sverige. Enligt juryn erbjuder appen invånarna ett nytt sätt att utveckla och medskapa staden som tillgänglig för alla, med en väl utformad digital lösning, som driver ökad delaktighet och intresse.

Robust stad i förändrat klimat
Årets sommar var en av de varmaste hittills. Värmeböljan medförde problem som torka, dricksvattenbrist samt skogsbränder. Göteborg klarade påfrestningarna bra, men det krävdes en stor insats i skötsel och städning i stadens parker och badplatser. Göteborg fick också en viktig funktion som leverantör av dricksvatten till grannkommunerna.
Stadens långsiktiga arbete med anpassning till ett förändrat klimat har stärkts genom en ny central klimatanpassningssamordnare och genom framtagandet av ett tematiskt tillägg till den översiktsplan som står inför antagande. Tillägget syftar till att ge vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås avseende översvämningsrisker och underlättar för efterföljande planering.Under hösten anordnades också en regional workshop om klimatanpassning av kommunernas dricksvattenförsörjning med syftet att säkra och anpassa dricksförsörjningen till de nya klimatförutsättningarna.

Utmaningar
Bostadsmarknaden 2019 förväntas i stort sett fungera som idag. Växande grupper som har svårt att få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden blir därför fortsatt ett viktigt kommunalt ansvar.
Det osäkra konjunkturläget på bostadsmarknaden kan leda till en inbromsning i byggandet då byggaktörerna kan komma att invänta ett bättre marknadsläge. Det kan också leda till sjunkande byggkostnader vilket skulle gynna hyresrättsbyggandet och minska kostnaderna för kommunal service.Stadens utveckling är beroende av en samsyn mellan stat och kommun kring övergripande planeringsförutsättningar. Det är en utmaning för staden att staten saknar ett sammanvägt förhållningsätt till vägar och järnvägar, klimatanpassning och människors hälsa i den framväxande täta staden.

Några nyckeltal – antal planerade bostäder

Några nyckeltal – antal färdigställda bostäder