Klimat och miljö

Göteborgs Stad satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Stadens tjänster bidrar till att det ska vara lättare att leva hållbart. Genom att använda stadsrummet som testarena för nya gröna lösningar blir Göteborg en modig föregångare. Göteborgs Stad hamnade på plats 11 av 290 kommuner i tidskriften Aktuell Hållbarhets kommunrankning.

Viktigt förbättringsarbete för minskad 
miljö- och klimatpåverkan
Göteborg satsar på sol och har invigt den första solcellsparken och 13 ytterligare platser har identifierats som möjliga. Samtidigt satsar staden på att bygga solceller på egna byggnader. Miljöförvaltningen har tagit fram kunskapsunderlaget ”En utredning av vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21". Utredningen presenterar förslag på 82 konkreta åtgärder. Idrotts- och föreningsförvaltningen har påbörjat ett arbete för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner.


Win Win Gothenburg 
Sustainability award
Göteborgspriset för hållbar utveckling har bytt namn till Win Win Award. I år delades priset ut inom kategorin industriell symbios och vann gjorde Kalundborg Symbiosis från Danmark. Win Win delade för första gången ut ett Youth Award. Tre studenter vid Lindholmens Tekniska Gymnasium vann med sitt projekt Food for the Future.


Grönt är skönt
Parker och grönområden är viktiga rekreationsmiljöer och bidrar till ekosystemtjänster, att rena luft och vatten, reglera temperaturen, ta upp nederbörd och dämpa buller. Som exempel på stadens arbete med biologisk mångfald har fastighetskontorets skogsförvaltning under senare år rönt både nationell och internationell uppmärksamhet med många studiebesök. Fastighetskontorets representant fick Naturskyddsföreningen i Göteborgs Kaprifolpris för sitt arbete med skogsskötsel.

På väg mot bättre miljö
Miljö- och klimatnämnden har beslutat om en reviderad kemikalieplan. Åtgärderna i planen driver på substitutionsarbetet för minskad användning av farliga kemikalier. Länsstyrelsen beslutade om ett nytt åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Göteborgs Stad har ett antal åtgärder som ska genomföras, främst inom trafikområdet. Trafiken är även stor källa till buller. Göteborgs Stad reviderade ett åtgärdsprogram (2019–2023) mot buller som är en plan med åtgärder för att minska människors bullerexponering. I juli började nya lokala föreskrifter för avfallshantering gälla.


Ett vakande öga
Miljöförvaltningens miljötillsyn och livsmedelskontroll syftar till att minska verksamheters negativa effekt på människors hälsa och i miljön. Under året har tillsynen och kontrollen hanterat drygt
18 000 ärenden. Miljöförvaltningens livsmedels-
kontroller ökade med cirka 34 procent jämfört med samma period föregående år. Nu finns det även en ny e-tjänst för registrering av livsmedelslokaler. Det stora antalet bygg- och rivningsarbeten sätter sin prägel på miljötillsynen.

Miljödiplomering
Miljöförvaltningen har utfärdat 151 miljödiplom varav sex till evenemang. Till skillnad mot 2017 har inga förskolor eller skolor diplomerats under året, vilket är ett resultat av övergången till de nya nämnderna.

Avfallet minskar och staden skrotar skräpet
Göteborgarna har sorterat bättre, så att en större del lämnas som matavfall, vilket innebär att restavfallet minskat. Grovavfallet har också minskat något, vilket eventuellt kan kopplas till den varma sommaren. Fastighetsnära insamling av förpackningar i tvåfackskärl har testats hos villor och 88 procent vill behålla tjänsten. Det har kommit nya nationella förordningar för förpackningar och returpapper som innebär att producenterna ska ansvara för fastighetsnära insamling vilket gradvis kommer att påverka insamlingssystemet.
Skrota Skräpet, arbetet med att öka sortering och minska avfallet i stadens egna verksamheter, fortsätter med goda resultat. Modellen för det avfallssnåla äldreboendet har införts på samtliga äldreboenden och har följts av arbete med skola och förskola. Kulturkalaset satsade på engångsfritt och antalet serverade matportioner i engångsmaterial minskade med 6 500 stycken och antalet öl i plastglas med 3 000.Sedan början av 2017 har alla kök inom Göteborgs Stad arbetat aktivt med att halvera sitt matsvinn. Minskningen av matsvinn i stadens kök motsvarar nu 300 ton mat, vilket i sin tur motsvarar 480 ton koldioxid per år.Skräpmätningar i stadens centrala gatumiljö visar att nedskräpningen totalt sett har minskat jämfört med 2017. Snus och fimpar står för 81 procent av det totala antalet skräpföremål i stadsmiljön. Under året ökade insatserna att försöka minska antalet fimpar genom fler askkoppar vid till exempel hållplatser och caféer.

Vatten – så klart
I år producerade staden mer dricksvatten än vanligt, 65 miljoner kubikmeter. Den torra sommaren ledde till försäljning av mer vatten till kringliggande kommuner. Antalet rörbrott var ovanligt många, 420 stycken, och utläckage av dricksvatten var högt, vilket delvis kopplas till den extrema torkan. Gryaab AB renade 123 miljoner kubikmeter vatten och producerade 30 783 ton slam. Reningen uppfyllde samtliga miljökrav med god marginal.
Miljöförvaltningens utredning God vattenstatus i Göteborg blev färdig. Den innehåller nulägesbeskrivning, analys och förslag inför fortsatt arbete och ska ligga till grund för fortsatt arbete med vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Göteborg.
Energi och klimat
Årets väder har ställt höga krav på Göteborg Energis produktion men bolaget har klarat förutsättningarna väl. Två större elavbrott inträffade. Försäljningen av fjärrvärme och fjärrkyla har gått bra. Under 2018 producerades mer energi än någonsin tidigare vid Sävenäs, 1 786 GWh, vilket är den högsta siffran i anläggningens 47-åriga historia. Produktionen av förnyelsebar energi och biogas fortsätter att sjunka och under året har GoBiGas lagts ner och vindkraftverket Big Glenn monterats ner, se tabell nedan. Samtidigt beräknar Göteborg energi att de lokala koldioxidutsläppen från deras produktion har minskat med 54 000 ton.
Under våren hade en helt eldriven sopbil världspremiär. Den är utvecklad av Volvo Lastvagnar AB i samarbete med Renova AB och Kretslopp och vatten, och kommer under 2019 att gå i ordinarie drift i centrala Göteborg.
Fossilfri förskola
Lokalförvaltningen driver innovationsprojektet Hoppet där uppdraget är att bygga en fossilfri förskola. Projektet är unikt och arbetet sker i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer för att driva på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Namnet står bland annat för ett ’hopp’ om en hållbar framtid.

Staden vill lösa klimatfrågan ihop med 
företagen
Gothenburg Climate Partnership (GCP) lanserades under året. Det är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar för att minska klimatpåverkan. Ett av partnerskapets första fokusområden är byggsektorn.

Några nyckeltal – förnyelsebar el och biogas


Några nyckeltal – miljöanpassat byggande