Finansiella nyckeltal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

Skatteintäktsutveckling

3,6

4,8

7,0

5,0

2,9

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster

4,2

4,8

6,0

0,9

4,4

 

 

 

 

 

 

Driftkostnadsandel

100

97

97

93

94

   -varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto)

95

93

92

90

92

   -varav planenliga avskrivningar

3,4

4,3

4,3

4,6

4,8

   -varav finansnetto

-0,5

0,4

0,5

-2,0

-2,3

   -varav jämförelsestörande engångsposter

1,8

-0,7

0,0

0,0

-0,4

 

 

 

 

 

 

Årets resultat exklusive jämförelsestörande resp.
extraordinära poster
/ skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning

2,4

2,3

3,2

7,0

6,1

Årets resultat / skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning

1,5

3,0

3,2

7,0

5,7

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieringsgrad av årets bruttoinvesteringar

46

89

86

93

75

Bruttoinvesteringar / bruttokostnader

6,8

6,5

6,8

9,9

11,0

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar

58

99

97

106

83

Nettoinvesteringar / bruttokostnader

5,4

5,8

6,1

8,7

9,9

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar / avskrivningar

-200

-173

-181

-209

-264

 

 

 

 

 

 

Soliditet enligt balansräkningen

32

31

30

29

29

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

11

12

13

15

16

 

 

 

 

 

 

Total skuld- och avsättningsgrad

68

69

70

71

71

   -varav avsättningsgrad

6,0

5,6

5,1

4,9

4,9

   -varav kortfristig skuldsättningsgrad

27

25

22

19

24

   -varav långfristig skuldsättningsgrad

35

39

44

47

41

 

 

 

 

 

 

Primärkommunal skattesats (%)

21,12

21,12

21,12

21,12

21,12

 

 

 

 

 

 

Kassalikviditet

70

81

111

103

57

Finansiella nettotillgångar (mnkr)

-6 074

-8 021

-10 550

-11 206

-12 638

Nettolåneskuld (kommunens räntebärande låneskuld)
(mnkr)

-2 518

-3 315

-4 514

-4 260

-4 154

 

 

 

 

 

 

Jämförelsetal för 2017 har justerats som en effekt av rättelser avseende ack. avskrivning samt investeringsutgifter för finansiell leasing, se not 19. Övriga tidigare år har inte justerats.