Not 11 Eget kapital

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Ingående eget kapital

20 172

22 300

28 404

30 741

Övriga justeringar

-

-

-32

8

Årets resultat

2 128

1 792

2 369

2 300

Utgående eget kapital

22 300

24 092

30 741

33 049

 

 

 

 

 

Specifikation: Uppdelning av eget kapital

 

 

 

 

Resultatutjämningsreserv

1 869

2 609

-

-

Övrigt eget kapital

20 431

21 483

-

-

Utgående eget kapital

22 300

24 092

30 741

33 049


Jämförelsetal för 2017 har justerats till följd av rättelse, se not 19 B.

Till Noter