Not 5 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier

Kommunen

Belopp i mnkr

Immateriella
tillgångar

Fastigheter
för verk-
samhet

Mark-
reserv

Pågående
nyanlägg-
ningar

Maskiner
och tekniska
anläggningar

Därav
finansiell
leasing

Summa

Anskaffningsvärde

72

30 997

529

7 161

3 253

2 288

42 012

Ack uppskrivningar

-

-

-

-

-

-

-

Ack avskrivningar

-35

-12 745

-102

0

-1 632

-1 143

-14 514

Ack nedskrivningar

-29

-28

-

-

-

-

-57

Ingående bokfört värde

8

18 224

427

7 161

1 621

1 145

27 441

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar

0

2 121

66

2 505

492

383

5 184

Försäljning/utrangering

0

-59

-26

-

-143

-190

-228

Avskrivningar

-3

-1 057

-6

-

-424

-315

-1 490

Återförda nedskrivningar

-

-

-

-

-

-

-

Nedskrivningar

-

-

-

-

-

-

-

Uppskrivning

-

-

-

-

-

-

-

Omklassificeringar/överföringar

0

-160

1

0

233

0

74

Utgående bokfört värde

5

19 069

462

9 666

1 779

1 023

30 981


Jämförelsetal för 2017 har justerats som en effekt av rättelse avseende finansiell leasing, se not 19 A.

Sammanställd redovisning

Belopp i mnkr

Immateriella
tillgångar

Fastigheter
för verk-
samhet

Mark-
reserv

Pågående
nyanlägg-
ningar

Maskiner
och tekniska
anläggningar

Därav
finansiell
leasing

Summa

Anskaffningsvärde

1 133

90 423

529

10 804

34 474

-

137 363

Ack uppskrivningar

-

3 377

-

-

-

-

3 377

Ack avskrivningar

-893

-35 281

-102

-

-17 722

-

-53 998

Ack nedskrivningar

-54

-494

-

-181

-1 443

-

-2 172

Ingående bokfört värde

186

58 025

427

10 623

15 309

-

84 570

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar

19

2 041

66

6 233

2 376

-

10 735

Försäljning/utrangering

-3

-73

-26

-2

-137

-

-241

Avskrivningar

-47

-2 512

-6

-

-1 720

-

-4 285

Återförda nedskrivningar

-

2

-

11

-

-

13

Nedskrivningar

-

-68

-

-260

-

-

-328

Uppskrivning

-

0

-

-

-

-

0

Omklassificering-ar/överföringar

0

1 866

1

-2 400

364

-

-169

Utgående bokfört värde

155

59 281

462

14 205

16 192

-

90 295


Jämförelsetal för 2017 har justerats som en effekt av rättelse avseende försäljning, se not 19 B. 


Till Noter