Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
avseende Göteborgs kommuns styrelse och nämnder samt dess sammanställda redovisning
Göteborgs kommun org.nr. 212000-1355

Vi, revisorer för Göteborgs kommuns styrelse och nämnder, är valda av Göteborgs kommuns fullmäktige.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaper och redovisning är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper, verksamhet och intern kontroll på grundval av vår revision. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat.

Genom utsedda lekmannarevisorer i Göteborgs kommuns helägda bolag med dotterbolag har även verksamhet och intern kontroll i dessa bolag granskats.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Resultatet av kommunstyrelse- och nämndgranskningen redovisas i revisionsberättelser och revisionsredogörelser som överlämnats till styrelse och nämnder. Resultatet av bolagsgranskningen redovisas på motsvarande sätt i granskningsrapporter och granskningsredogörelser som överlämnats till respektive bolag. Granskningen har även omfattat den sammanställda redovisningen för Göteborgs Stad. Årets granskning sammanfattas i vår årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Göteborgs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål kommunfullmäktige beslutat.

Revisorerna ska till kommunfullmäktige redovisa sin ansvarsprövning av styrelse och nämnder. Lekmannarevisorernas uppdrag i bolagen omfattar inte något ställningstagande i ansvarsfrågan.

Kritik i form av en anmärkning har riktats till stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsrevisionens granskning av nämndens individ- och familjeomsorgsverksamhet visar på allvarliga brister. Sammantaget bedömer stadsrevisionen att verksamheten inte har skötts med en tillfredsställande intern styrning och kontroll samt att den inte fullt ut lever upp till socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Vi bedömer också att nämndens ekonomistyrning har varit bristfällig.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Vi tillstyrker att Göteborgs Stads årsredovisning för år 2014 godkänns.

Göteborg den 1 april 2015

Lars Bergsten

Eshag Kia


Carina Henriksson Johansson


Claes-Göran Lans


Bo Forsäng


Kågan Karlsson


Bengt Bivall


Elisabet Olin


Inger Peterson


Annbrith Svensson


Lars Svensson


Sven R Andersson


Lars-Gunnar Landin


Peggy Svensson


Jan Lindblom


Vivi-Ann Nilsson


Torbjörn Rigemar

Sven Jellbo

Bengt Eriksson

Gerhard Annvik

Eva Åsman Sand