Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar 2014

Göteborg fortsätter utvecklas starkt med en växande befolkning, fler jobb och omfattande investeringar. Göteborg är och ska vara en ­långsiktigt hållbar stad för alla, en stad som är öppen för omvärlden. I en turbulent omvärld som präglas av sviterna efter finanskrisen och allvarliga oroshärdar i Syrien och Ukraina, har vi ett ansvar att erbjuda människor en trygg hamn och stå upp för de mänskliga rättigheterna. Vi ger barnen ett särskilt fokus i Göteborg, det är ett perspektiv som genomsyrar alla beslut.

En organisation för medborgarna
Uppdraget från våra medborgare utgör kärnan i stadens arbete. För att lyckas med det uppdraget och uppfylla de uppsatta målen måste arbetet i Göteborgs Stads organisation präglas av ett ”hela staden”-perspektiv. En viktig förändring som präglat 2014 är den nya bolagsstrukturen som började gälla vid starten på året. Den nya strukturen är ett viktigt steg för att skapa en ännu bättre verksamhet, förbättrad styrning och i slutänden mer nytta för göteborgarna.
 
Göteborg i världen
Göteborg är en stad som är öppen för världen och historiskt präglats av internationella utbyten, handel och förändringar i omvärlden. 2014 har varit ett år med många oroshärdar runtom i världen. Över 50 miljoner människor var på flykt enligt FN, det högsta antalet sedan andra världskriget. Kriget i Syrien, med cirka 9 miljoner människor på flykt, har genererat den största gruppen som sökt sig till Sverige. Göteborg har en viktig roll och ett ansvar att erbjuda människor som flyr krig och oro en säker hamn och möjligheten till ett nytt liv.
Under året har den globala konjunkturen fortsatt vara instabil. Återhämtningen i USA och Storbritannien visar att det är möjligt att vända utvecklingen även om utvecklingen fortsatt varit svag i euroområdet. I den ekonomiska krisens spår följer ökad polarisering och framgångar för EU-kritiska och främlingsfientliga partier som oroar. Med den ökade oron i vår omvärld följer också en växande hotbild från våldsbejakande extremism med både politiska och religiösa förtecken som staden måste motverka och förebygga. I Göteborg ska ingen behöva vara rädd på grund av sin identitet eller religiösa tillhörighet.
För Sveriges del medför den svaga efterfrågan i omvärlden att exporten inte tar fart, vilket håller tillbaka tillväxten och investeringarna i näringslivet. Det gör att Volvos besked att införa ett tredje skift i Torslandafabriken är särskilt välkommet. Unga är en utsatt grupp på arbetsmarknaden och behöver särskilda insatser, inte minst de som inte fullgjort gymnasiet. Ett positivt exempel är ”Angeredsutmaningen”, en satsning där Angeredsgymnasiet tillsammans med näringslivet under året tagit stora steg för att bryta barriärer till arbetsmarknaden för unga och skapat fler vägar till jobb. En viktig förändring i Göteborgs arbete är den nya nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning som fått ett utvidgat uppdrag och börjat ta form under 2014. Att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg är en av stadens viktigaste utmaningar framöver som kommer kräva ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Under året har social resursnämnd påbörjat planeringen för arbetet med kommunfullmäktiges mål över hela staden.
Göteborg har under året fortsatt haft en stark utveckling för turism- och evenemangsstaden. Antalet gästnätter växte för 23:e året i rad till fyra miljoner. I december genomfördes VM i innebandy i ­Göteborg och staden användes som arena med invigning på ­Götaplatsen. Under sommaren fick Göteborg sina första Food trucks. Det har inneburit att snabbmatsutbudet har blommat upp ordentligt tack vare Food trucks och Street food-ställen som poppar upp runt om i staden. Staden har som mål att tillgängligheten till kultur ska öka och under året har nya mötesplatser för kulturutövning tillkommit. I april återinvigdes det nyrenoverade Stadsbiblioteket och det populära biblioteket 300m2 som ligger bara ett par minuters promenad från Centralen och Nordstan fortsatte ha öppet. 2014 präglades också av att utgöra ett ”supervalår”, med såväl val till Europaparlamentet, Riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Även en rådgivande folkomröstning om trängselskatten genomfördes. Det är glädjande att valdeltagandet i Göteborg ökade något.
På utbildningsområdet skedde ett viktigt trendbrott med en ökning av barn och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper i Göteborg. Staden har arbetat strategiskt och särskilt lagt fokus på pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och det kompensatoriska uppdraget. Under 2014 ökade andelen elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9 i Göteborg med drygt tre procentenheter jämfört med 2013. Under 2014 uppnåddes också målet om full behovstäckning i förskolan och en stor satsning på hemtjänsten inleddes med syftet att öka inflytande och självbestämmande.
 
En stad som växer
En omfattande stadsutveckling med infrastrukturutbyggnad och byggande av bostäder pågår för att långsiktigt skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer för såväl invånare, besökare som näringsliv. Vision Älvstaden och västsvenska paketet är strategiska satsningar som går som en röd tråd genom stadens utveckling de kommande åren, liksom arbetet inför stadens 400-årsjubileum år 2021. En viktig del i stadens strategi för ökad social rörlighet och integration är att bygga blandat. Under 2014 färdigställdes 671 hyresrätter, 799 bostadsrätter, 237 småhus och 86 specialbostäder.
Genomförandet av västsvenska paketet fortgår och länkas ihop med planeringen av en ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Efter att problem med bärigheten i taxibanorna upptäckts i höstas på Göteborg City Airport beslutade ägaren Swedavia att lägga ner flygplatsen. Det gör det än viktigare att förbättra tillgängligheten till och från Landvetter via järnväg så snart som möjligt.
2014 var globalt det varmaste året hittills och rapporter visar att havstemperaturen stiger. Staden fattade under 2014 beslut om ett klimatstrategiskt program och nu påbörjas åtgärder i enlighet med detta. Programmet har ett unikt angreppssätt i att det utgår från de konsumtionsbaserade utsläppen. Vidare har det hållbara resandet ökat och sjöfarten blir allt mer miljövänlig. Göteborgs hamn har visat på en positiv trend med minskade klimatpåverkande utsläpp. Klimatet kommer fortsätta vara en av Göteborgs och hela världens stora ödesfrågor.

Anneli Hulthén (S),
Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg