Sponsring

Genom sponsring bidrar Göteborgs Stad till aktiviteter som ligger ­utanför stadens kommunala uppdrag men som ändå förväntas ge ­positiva effekter i form av ett gott samhällsklimat, goda levnads­förutsättningar för medborgarna och en stärkt image för staden.

Genomgång av stadens samtliga ­sponsringsåtaganden
Stadens sponsringsåtaganden redovisas för andra gången år 2014. För att säkerställa en enhetlig definition och tillämpning av regelverket om sponsring inom staden antog kommunfullmäktige i mars 2013 en policy och riktlinjer för sponsring i Göteborgs Stad. För att få en heltäckande bild av stadens sponsringsverksamhet och förbättrade möjligheter till samordning och kontroll beslutades samtidigt att varje nämnd och styrelse årligen ska upprätta en förteckning över samtliga sponsrings­åtaganden som beslutats på nämnd- eller styrelsenivå. Uppgifterna nedan grundar sig på de uppgifter som rapporterats av nämnder och bolag angående sponsrings­åtaganden som varit gällande hela eller delar av år 2014. Av uppgifterna är det alltså möjligt att få en översiktlig bild av sponsringens omfattning för året. Genomgången är emellertid inte fullständig eftersom sponsring som beslutats på tjänstemannanivå inte ingår i det rapporterade materialet.

Vad är sponsring?
Enligt Göteborgs Stads policy definieras sponsring som ett frivilligt affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter där den ena (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och där den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet. Om det inte finns något krav på motprestation är det inte fråga om sponsring. Sponsring får inte ha som huvudsakligt syfte att ekonomiskt stödja ett visst företag eller en viss organisation. Det finns också en viktig skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring, det vill säga reklam. För att anses som sponsring ska exponeringen endast innehålla uppgift om vem som står bakom sponsringen, till exempel sponsorns namn, varumärke eller tjänster.

Bolag
En stor del av Göteborgs Stads bolag har inte anmält några sponsringsåtaganden beslutade av styrelsen år 2014. Förvaltnings AB Framtiden, som år 2013 redovisade sponsringsåtaganden på omkring 2,2 mkr, har till exempel för år 2014 inte redovisat några åtaganden.
Liseberg är den största sponsorn bland Göteborgs Stads bolag. Bolaget redovisade åtaganden med 7 mkr för 2013 och har för 2014 redovisat åtagande med drygt 14,6 mkr fördelat på 35 avtal. Göteborg Energi har åtaganden om cirka 4 mkr, fördelat på tio olika avtal. Göteborgs Hamn AB rapporterar sponsringsåtaganden om 3 189 tkr fördelade på sju olika mottagare.
Higab AB har sex sponsringsåtaganden om 1 420 tkr. Renova AB har fyra sponsringsåtaganden om 554 tkr.
Göteborgs spårvägar AB har åtaganden om 600 tkr. Got Event AB har åtaganden om cirka 100 tkr, ­GREFAB 40 tkr. Älvstranden Utvecklings AB har fasat ut ett antal åtaganden och har kvarvarande åtaganden om 90 tkr.

Nämnder
Göteborgs Stads stadsdelsnämnder har inga sponsringsåtaganden med ett undantag, SDN Angered som har ett avtal med Gunnilse IS om lokalutnyttjande och ungdomsverksamhet där stadsdelsnamnet exponeras på matchtröjor med mera. Förvaltningen ersätter föreningen med 150 tkr.
Vad gäller facknämnderna har park- och naturnämnden ett femårigt sponsoravtal upprättat 2013 med Göteborg Energi AB gällande en elbåt för renhållning av kanalerna.

Sammanfattning
Den slutsats som kan dras vid en jämförelse mellan 2013 och 2014 är att stadens bolag alltjämt står för merparten av sponsringsåtagandena. Det framstår generellt som att antalet sponsringsåtaganden har minskat sedan förra året. De åtaganden som finns riktar sig till stor del mot ändamål som är kopplade till ungdomar, idrott eller aktiviteter som kan beskrivas som större publika evenemang, till exempel Göteborgsvarvet och Hammarkullekarnevalen. Medvetenheten om den existerande policyn synes vara stor. Totalt uppgår de rapporterade sponsringsåtagandena för staden år 2014 till cirka 24,6 mkr jämfört med cirka 19,6 mkr år 2013. Ökningen synes främst kunna hänföras till Liseberg AB.