Resultaträkning – sammanställd redovisning

Belopp i mkr

 

2012

2013

       2014

 

 

 

 

 

   Verksamhetens intäkter

not 20 »

22 677

22 554

22 191

   Verksamhetens kostnader

not 21 » not 36 »

–40 286

–40 984

–41 895

   Jämförelsestörande verksamhetsposter

not 22 »

73

170

–472

   Avskrivningar och nedskrivningar

not 23 »

–3 651

–3 871

–4 128

Verksamhetens nettokostnader

 

–21 187

–22 131

–24 304

 

 

 

 

 

   Skatteintäkter

not 6 »

20 814

21 806

22 524

   Kommunalekonomisk utjämning m m

not 6 »

3 113

3 106

3 290

   Finansiella intäkter

not 25 »

597

764

465

   Finansiella kostnader

not 25 »

–1 844

–1 623

–1 414

   Jämförelsestörande finansiella poster

 

1 309

Resultat före extraordinära poster

 

2 802

1 922

561

 

 

 

 

 

   Aktuell och uppskjuten skatt

 

130

–193

–137

   Minoritetsandel

 

2

4

9

Årets resultat

 

2 934

1 733

433