Sammanfattande finansiell analys

Göteborgs kommun redovisade 2014 ett resultat på 392 mkr. Om ­extraordinära poster och reavinster exkluderas uppnåddes ett nollresultat enligt balanskravsdefinitionen. De ekonomiska marginalerna minskade under 2014 och det strukturella resultatet halverades jämfört med 2013.
Göteborgs kommuns samlade investeringsvolym uppgick under 2014 till 2 190 mkr vilket var ungefär samma nivå som under 2013.
Koncernen Göteborgs Stad redovisade 2014 ett resultat på 433 mil­joner. Jämfört med 2013 var det 1 300 miljoner lägre resultat, varav ­kommunen stod för 760 miljoner och bolagssektorn för 540 miljoner.

Den finansiella analysen som redovisas på de två följande sidorna skall ses som en sammanfattning av den finansiella utvecklingen och ställningen i kommunen och koncernen Göteborgs Stad. Mer ingående analyser finns i block tre och fyra längre fram i årsredovisningen.

GÖTEBORGS KOMMUN
Årets resultat i kommunen
När Göteborgs kommuns resultat analyseras är det viktigt att eliminera engångsposter av olika slag för att få fram det underliggande löpande driftsresultatet. I kommunens resultat ingår ofta ett antal sådana poster av engångskaraktär.
Under såväl 2014 som 2013 har kommunens resultat också påverkats av extraordinära poster. Det är ytterst sällan som händelser definieras såsom extraordinära vilket innebär att detta begrepp används mycket sparsamt.
Om extraordinära poster exkluderas uppgick resultatet för 2014 till 138 mkr att jämföra med 898 mkr för 2013. Om även de jämförelsestörande posterna exkluderas uppgick resultatet för 2014 till 610 mkr jämfört med 728 mkr för 2013. De jämförelsestörande posterna påverkade således resultatet negativt under 2014 medan posternas effekt var positiv under 2013.
Den negativa effekten under 2014 förklaras av att kommunen under 2014 gjorde avsättningar för medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder motsvarande 472 mkr. Effekterna av medfinansieringen kunde rymmas inom ramen för balanskravet delvis med hjälp av utdelning från Stadshus AB som uppgick till 226 mkr.

God ekonomisk hushållning ur ett ­resultatperspektiv
Relateras resultatet exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning redovisade kommunen under 2014 ett resultat på 2,4 procent. Det är i nivå med åren 2012 och 2013, dock uppnåddes nivån under 2014 delvis med hjälp av utdelning från Stadshus AB.
Kommunfullmäktige har under 2013 fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv. Av dem framgår att ”Staden skall över tid eftersträva resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Resultatnivån skall vara förenlig med stadens riskexponering.”
Generellt brukar ett resultat mellan 2 och 3 procent betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i en kommun. Under den senaste femårsperioden har Göteborg ett snitt på 3,8 procent.

Årets investeringar uppgick till 2,2 miljarder
Göteborgs kommuns samlade investeringsvolym under 2014 uppgick till 2 190 mkr. Det var en lägre volym än vad som planerats i budgeten, vilket i huvudsak berodde på tidsförskjutningar.
Delar av investeringsvolymerna finansieras av investeringsinkomster. Den investeringsvolym som ska finansieras av egna medel uppgick till 1 733 mkr.
Drygt 21 procent av de totala investeringarna exklusive investeringsinkomster gjordes i förskola och skola. Investeringar i infrastruktur utgjorde 35 procent. Investeringar i VA-verksamhet omfattade 15 procent och investeringar i vård- och omsorg 5 procent. Investeringar i park- och grönområden samt idrottsanläggningar utgjorde 4 procent respektive 3 procent. Övriga investeringar uppgick till 16 procent.

Kommunens soliditet
Kommunens soliditet enligt balansräkningen har varit relativt konstant under de senaste åren. På grund av förändringar av kommunens bolagsstruktur ökade dock soliditeten från 20 procent under 2012 till 35 procent under 2013.
Under 2014 har soliditeten sjunkit till 32 procent.

Balanskravet uppfyllt
Kommunen uppfyller 2014 det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 0 mkr. Ingen reservering eller ianspråktagande av resultatutjämningsreserv (RUR) skedde vilket innebar att balanskravsresultatet uppgick till 0 mkr. Kommunen har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet under samtliga år.

En mer detaljerad beskrivning av ekonomin i kommunen återfinns i block 3.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – KONCERNEN
Koncernen Göteborgs Stad redovisade 2014 ett resultat på 433 miljoner. Jämfört med 2013 var det 1 300 miljoner lägre resultat, varav kommunen stod för 760 miljoner och bolagssektorn för 540 miljoner.
Koncernens investeringar uppgick 2014 till 6,2 miljarder. Det var en minskning med 400 miljoner jämfört med 2013. Minskningen förklaras främst av att projekt skjutits fram i tid.
Soliditeten uppgick till 30 procent, vilket var oförändrat jämfört med föregående år.

En mer detaljerad beskrivning av ekonomin i sammanställd ­redovisning och enskilda bolag återfinns i block 4.