Finansiell analys och räkenskaper

Med Göteborgs kommun avses nämnderna och kommuncentrala poster, det vill säga den skattefinansierade verksamheten. I detta block analyseras kommunens finansiella ställning och utveckling ur ett antal perspektiv. Här återfinns också de lagstadgade räkenskapsrapporterna med tilläggsupplysningar.

Finansiell analys av Göteborgs kommun »

God ekonomi hushållning, balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv »

Finansiella nyckeltal – kommunen »

Vad används 100 kr av skattepengarna till »

Sponsring »

Finansiell uppföljning och riskhantering »

Resultaträkning »

Balansräkning »

Kassaflödesanalys »

Noter »

Tillämpade redovisningsprinciper »

Stadsdelsnämnder – ekonomiskt utfall »

Facknämnder – ekonomiskt utfall »

Driftsredovisning »

Investeringsredovisning »