Analys av större koncerner och bolag

Göteborgs kommun innehar ett antal hel- och delägda koncerner och bolag. Rörelseintäkterna för dessa uppgick till 17,4 miljarder (18,3). Resultatet efter finansiella poster för kommunens koncerner och bolag uppgick till 617 mkr (1 021) och de sammantagna investeringarna uppgick till 4,1 miljarder (3,9).

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2013 om ny bolagsstruktur för stadens bolag. Den nya strukturen innebär att stadens samtliga bolag organiseras i en koncern med Göteborgs Stadshus AB som moderbolag. De största koncernerna är Förvaltnings AB Framtiden som består av de allmännyttiga bostadsföretagen, Göteborg Energi AB, Göteborgs Spårvägar AB, Higab AB och Göteborgs Hamn AB. Belopp som redovisas inom parentes avser förra årets utfall.

Årets resultat och verksamhet under 2014
Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 om ny bolagsstruktur för staden från och med 2014. Den nya strukturen innebär att samtliga stadens direkt och indirekt, hel- och delägda bolag är organiserade i en koncern med Göteborgs Stadshus AB som moderbolag. Som ett led i denna förändring förvärvade Göteborgs Stadshus AB, under 2013, Förvaltnings AB Framtiden och Göteborg & Co Kommunintressent AB, dessutom förvärvade Higab AB Älvstranden Utveckling AB. Den 2 januari 2014 förvärvade Göteborgs Stadshus AB, stadens andelar i Renova AB, Gryaab AB, Grefab AB samt Boplats Göteborg AB. Dessutom förvärvade BRG stadens andelar i Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Cityflygplatsen i Göteborg AB samt Göteborgs Tekniska College AB.

Göteborgs Stadshuskoncernen
Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i en av Göteborgs kommun helägd koncern. Koncernens huvudsyfte är att i dialog med bolagen främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv. Koncernen redovisade rörelseintäkter på 17 363 mkr (11 011) och ett resultat efter finansiella poster på 617 mkr (863). Koncernens soliditet uppgick till 27,5 procent (27,3). Från och med 2014 tillämpar koncernen BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning K3. Det som främst påverkar redovisningen är materiella anläggningstillgångar avseende tillämpningen av komponentmetod. Jämförelsetal för 2013 har räknats om.

Förvaltnings AB Framtiden *
Bolaget är moderbolag för de allmännyttiga bostadsföretagen. Totalt förvaltar koncernen drygt 70 000 lägenheter. Rörelseintäkterna i koncernen minskade med 10 procent till 5 099 mkr (5 644), till största delen som en följd av att Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Göteborgs Stads Parkeringsbolag samt Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium avyttrats till Higab AB. Resultat efter finansiella poster uppgick till 266 mkr (212). Resultatet påverkades positivt av lägre driftskostnader. Koncernens driftskostnader minskade med 138 mkr till 2 092 mkr. De taxebundna kostnaderna utgör 42 procent av de totala driftskostnaderna och minskade i jämförelse med föregående år, främst kostnaderna för värme och el. Kostnaderna för planerat underhåll uppgick till 1 043 mkr (1 027). Koncernen redovisade ett antal jämförelsestörande poster uppgående till –96 mkr (–43). De största enskilda posterna avser nedskrivningar av projekt samt andelar i dotterföretag. Totalt levererade koncernen 288 nya hyresrätter (203) och 16 bostäder med äganderätt (117) under 2014. Dessutom tillkom 88 lägenheter genom konvertering av lokaler samt 58 tillfälliga studentlägenheter. Investeringsutgifterna för 2014 uppgick till 1 552 mkr (1 023). Koncernens investeringar utgörs av investeringar i nyproduktion samt investeringar i befintliga fastigheter i form av standardhöjande åtgärder och åtgärder som ska minska t ex energiförbrukning i fastigheter.

* Förvaltnings AB Framtidens årsredovisning är upprättad enligt IFRS i koncernredovisningen. Därför förekommer avvikelser mot värden i sammanställd redovisning.

Göteborg Energi AB
Göteborg Energi AB är moderbolag i en koncern med produkter inom fjärrvärme, elhandel, elnät, kyla, gas, gasnät, energitjänster, förnyelsebar el samt data- och telekommunikation. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 285 mkr (711). Försämringen av resultatet för 2014 är till viss del en effekt av den reavinst som uppstod då det helägda dotterbolaget Falbygden Energi AB avyttrades 2013. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 6 244 mkr (7 125). Levererad volym fjärrvärme understeg föregående års volym till följd av varmare vinterväder än förväntat. Även minskad volym och minskade marginaler inom elhandel förklarar den negativa avvikelsen mot föregående år. Resultatet har dessutom påverkats negativt av problem med biogasproduktionen. Koncernen har gjort nedskrivningar av biogasanläggningarna i Skövde och Sävsjö. Göteborg Energi AB avyttrade sin andel i FordonsGas Sverige AB till Air Liquide SA, vilket påverkat koncernens resultat positivt med 58 mkr. Årets investeringar uppgick till 670 mkr (1 348). GoBiGasanläggningen inledde under senare delen av året leveranser av förgasad och metaniserad biogas till nätet. I anläggningen återstår nu mindre ombyggnader och slutförande av restpunkter och driftssättning. Investeringar i fjärrvärme uppgick till cirka 200 mkr och avsåg bland annat två ställverk.

Göteborgs Hamn AB
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 154 mkr (129) och rörelseintäkterna uppgick till 687 mkr (640). Volymerna under 2014 i Göteborgs hamn visar på skiftande utveckling under året. Containervolymerna fortsätter den nedgång som inleddes sommaren 2013 och slutade på en minskning med 3 procent jämfört med 2013. Det kan dock noteras att det främst är tomma containers som minskat. Ro/ro volymerna har under årets minskat något jämfört med föregående år. När det gäller bilar blev slutligt utfall en ökning med 2 procent jämfört med föregående år, trots Volvo Cars produktionsstopp av XC90 under hösten. Oljevolymerna minskade kraftigt, trots en återhämtning under slutet av året, till följd av minskade raffmarginaler. Kryssningsanlöpen ökade från 36 anlöp till 76 anlöp under året, vilket är det största antalet anlöp någonsin. Bolagets investeringar 2014 uppgick till 393 mkr (140). Bland större projekt som bedrivits under året innefattas nybyggnation av kaj i containerterminalen. Detta projekt beräknas vara färdigställt 2015 och prognosen för projektet uppgår till 431 mkr. Per den 31 december 2014 uppgår det ackumulerade utfallet till 360 mkr. Bland övriga pågående projekt kan nämnas byggnation av LNG terminal, vilken beräknas stå färdig 2016, med en investeringsutgift på 140 mkr samt ny oljeledning på 76 mkr.

Göteborgs Spårvägar AB
Rörelseintäkterna under året minskade och uppgick till 1 245 mkr (1 277). Minskningen av koncernens omsättning är till stor del en effekt av minskad verksamhet genom att koncernen förlorat uppdrag i samband med upphandling. Koncernen redovisade ett resultat efter finansiella poster på 38 mkr (5). Förbättringen i förhållande till föregående år beror på en återbetalning från Fora samt en erhållen försäkringsersättning avseende förmögenhetsbrott inom Banteknik. Göteborgs Spårvägar fick under 2013 uppdraget att upphandla nya spårvagnar. Upphandlingen avbröts i början av 2014 för att återupptas under hösten. Förfrågningsunderlaget beräknas att sändas ut i februari 2015 och de första vagnarna har planerad levereras under 2018. Revision av rost och golv har påbörjats av spårvagn M32, den första vagnen var klar i slutet av januari 2015, tidplanen för revision av övriga vagnar löper under en treårsperiod. GS Spårvagn AB fusionerades med moderbolaget per 30 december 2013 och spårvagnsverksamheten bedrivs därefter i moderbolaget Göteborgs Spårvägar AB. Spårvagnsverksamheten uppvisar ett resultat på 6 mkr. I resultatet ingår återbetalning från Fora med 12 mkr samt en försäkringsersättning på 7 mkr. Minskade intäkter från spårvagnsavtalet har kompenserats av lägre elkostnader och högre intäkter från Banteknik och Kommunikationsteknik. Dotterbolaget GS Buss AB visar ett resultat på 20 mkr. I resultatet ingår en upplösning av omställningsreserv med 5 mkr samt återbetalning från Fora med 13 mkr, vilket innebär att det underliggande resultatet är 1 mkr. Även dotterbolaget GS Trafikantservice AB uppvisar ett bättre resultat, 10 mkr, som en följd av minskning av omställningsreserv samt återbetalning från Fora. Koncernens investeringar uppgår till 48 mkr och avser till största delen ombyggnation av depå Majorna samt inköp av fordon. Efter räkenskapsårets utgång har bolaget fått besked om att de vunnit avtalet för hållplatsservice från och med 1 april 2015.

Higab AB
Higab AB redovisade rörelseintäkter om 729 mkr (730). Resultatet efter finansiella poster uppgick till –106 mkr (175). Den huvudsakliga förklaringen till den negativa avvikelsen är att projektet avseende grundförstärkning och ombyggnad av kvarteret Högvakten har påbörjats. För detta har bolaget gjort en nedskrivning om 225 mkr. Bolaget kommer att få ett aktieägartillskott på motsvarande belopp. Bolaget redovisar ökade intäkter främst till följd av försäljning av mark på Kviberg. Fastighetskostnaderna avviker negativt på grund av ökade kostnader för underhåll avseende flera projekt. Totalt har bolaget investerat 268 mkr (273) under året. Under året har flera projekt avslutats bland annat Stadsbiblioteket och Rådhuset, dessutom har arbetet med att bygga en ny arena på Hisingen påbörjats. Bolaget förvärvade 30 december 2013 Älvstranden Utveckling AB från Göteborgs Stad som en följd av kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 om ny bolagsstruktur i staden. Den 2 januari 2014 förvärvade Higab AB Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Göteborgs Stads Parkeringsbolag samt 92 procent av Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium från Förvaltnings AB Framtiden. I augusti förvärvades återstående 8 procent av aktierna från Frölunda Hockey Club.

Göteborgs Stads Parkerings AB
Bolagets nettoomsättning uppgår till 385 mkr (343) och bolagets resultat uppgår till 144 mkr (86). Det förbättrade resultatet förklaras av ökade intäkter till följd av nya affärer, prishöjningar och utnyttjande av väderberoende ytor som Liseberg och badplatser samt minskade kostnader för underhåll. De administrativa kostnaderna minskar på grund av senareläggning av administrativa projekt. Senareläggning av projekt påverkar även av- och nedskrivningar positivt då nedskrivningar avseende Skeppsbron inte belastar 2014.

Liseberg AB
Koncernens rörelseintäkter ökade något under året till 1 096 mkr (977). Resultat efter finansiella poster uppgick till 119 mkr (53). Totalt gästades sommarparken av 2,4 miljoner gäster (2,1), en ökning med 11 procent. Över hela året besöktes Lisebergsparken av 3,1 miljoner gäster, vilket är 9 procent fler än 2013. Den totala omsättningen i parken uppgick till 817 mkr, detta är parkens högsta omsättning någonsin. Samtidigt som antalet gäster ökat, har det skett en hög konsumtion per gäst. Jul på Liseberg blev en resultat- och publikmässig framgång, totalt besökte 542 000 gäster (532 000) Jul på Liseberg detta år. Lisebergs Restaurant AB gjorde ett bättre resultat än förväntat, flera faktorer påverkade det goda resultatet, bland annat ökad försäljning per gäst och hög beläggningsgrad på Rondo. Resultatet uppgick till 45 mkr. För Hotell Liseberg Heden AB började året svagt för att återhämta sig under årets sista månader. Ökad konkurrens inom både privat- och affärsresesegmentet har märkts under året. Bolaget visar ett resultat på 5 mkr. Även för Liseberg Gäst AB började året svagt för att sedan successivt återhämta sig något. Resultatet uppgick till 3 mkr. Liseberg AB:s investeringsutgift för 2014 uppgick till 278 mkr (382). Den enskilt största nyinvesteringen utgörs av attraktionsprojektet Helix, en ny berg- och dalbana, vilken färdigställdes under våren 2014.

Göteborgs Gatu AB
Bolaget redovisade rörelseintäkter om 240 mkr (218). Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 35 mkr (0). Den löpande verksamheten redovisar ett resultat på 26 mkr (22). Förbättringen av det löpande resultatet beror till stor del på volymökning med god orderingång under hela året, fortsatt produktivitetsförbättring inom bolaget samt bättre resultat från fordonsförsäljningen. Bolagets resultat har påverkats av engångsposter i form av återbetalning från Fora avseende sjukförsäkringspremier på 4 mkr samt en försäkringsersättning från konsultansvarsförsäkringen på 5 mkr avseende Vrångö Hamnanläggning. Dessutom har kostnaden för bolagets historiska pensionsåtaganden inte ökat i den omfattning man tidigare förväntade sig. Bolagets investeringar uppgick till 135 mkr under året och avsåg till största delen fordon.

Kommunleasing i Göteborg AB (KLAB)
Bolagets rörelseintäkter ökade till 407 mkr (398). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0 mkr (–14). I januari och februari 2015 kommer de första spårvagnarna av modell M32 tillbaka från revision och översyn. Efter slutbesiktning och kontroll ska samtliga övriga spårvagnar, 65 stycken, genomgå samma uppgradering. Slutförhandling om kostnader för detta kommer att ske under första halvåret 2015. Investeringar i bolaget utgörs av investeringar i leasingtillgångar. Dessa tillgångar uthyrs till verksamheter i Göteborgs Stad. Bolaget har till uppgift att till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag hyra ut lös egendom såsom inventarier, fordon, anläggningsmaskiner med mera.

Renova AB
Koncernens rörelseintäkter minskade med 5 procent till 1 149 mkr (1 207). Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 21 mkr (–63). Omstruktureringen av koncernen är nu på plats. I moderbolaget Renova AB har de uppdrag samlats som kommunerna direkttilldelar, medan dotterbolaget Renova Miljö AB verkar på en fullt konkurrensutsatt marknad med både kommuner och verksamheter som sina kunder. Den tilldelade verksamheten i Renova AB visar ett resultat på –4 mkr, vilket är 46 mkr sämre än budget för perioden. Vid fördelningen av budget rådde stor osäkerhet kring uppdelning av kostnader mellan bolagen. Den negativa avvikelsen är till största delen en effekt av kostnader för åtgärdspaket och omställning. Även energinettot påverkar negativt till följd av låga priser på el och värme. I Renova Miljö AB, som består av affärsområdena Återvinning och Logistik, uppgår resultatet till 26 mkr, vilket är 62 mkr bättre än budgeterat. Positiva avvikelser finns inom i stort sett alla segment. Även inom Renova Miljö AB påverkar dock energinettot negativt. Årets investeringar upp går till 84 mkr och avser till största delen Renova Miljö AB.

Älvstranden Utveckling AB
Koncernens rörelseintäkter uppgick till 388 mkr (425). Resultatet för året uppgår till –8 mkr (22). Samtliga fastighetsavyttringar som fanns på Älvstrandens säljlista för 2014 lyckades genomföras. Hyresintäkterna avviker negativt med 11 mkr till följd av omförhandling och uppsägning av befintliga hyresavtal samt större vakanser än budgeterat. I samband med årsbokslutsvärderingen av fastighetsbeståndet identifierades nedskrivningar i fastighetsbeståndet med 23 mkr samt en reversering av nedskrivning med 2 mkr. Koncernens finansnetto avviker positivt till följd av lägre volym investeringar. Investeringsvolymen uppgick till 166 mkr (111). Bolaget driver ett flertal projekt som avser försäljningsåtaganden gjorda i samband med marköverlåtelser. Som exempel kan nämnas anläggandet av infrastruktur i Västra Eriksberg, ett projekt som pågått sedan 2005 och som beräknas bli färdigställt under 2019. Den aktuella prognosen för hela projektet är 475 mkr och upparbetat utfall uppgår till 375 mkr. Andra stora projekt utgörs av infrastruktur Östra Kvillebäcken där ackumulerat utfall uppgår till 57 mkr och prognosen för hela projektet uppgår till 85 mkr, infrastruktur Stora Torp med en prognos på 83 mkr och ett ackumulerat utfall med 66 mkr samt infrastruktur Inre Sannegården där det ackumulerade utfallet uppgår till 82 mkr och hela projektutgiften uppskattas till 89 mkr.

Gryaab AB
Bolagets huvuduppgift är att insamla och rena avloppsvatten från ägarkommunerna och under året behandlades 138 miljoner kubikmeter vatten (115) . Rörelseintäkterna ökade till 336 mkr (308). Ökningen av intäkterna består till största delen av ökade avgifter från ägarkommunerna.
Bolagets redovisar ett resultat på 2 mkr (–16). Gryaab genomförde flera större ombyggnadsprojekt, bland annat projekt för utökad kapacitet för kväverening med en totalbudget på 360 mkr. Markarbetena avslutades i juni och en större betongentreprenad är uppstartad. Projektet löper enligt ursprunglig tidplan och budget.