Balansräkning – sammanställd redovisning

Belopp i mkr

 

2012

2013

2014

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

               

 

 

 

   Immateriella anläggningstillgångar

not 24 »

537

459

371

   Materiella anläggningstillgångar

not 24 »

70 009

72 178

74 082

   Finansiella anläggningstillgångar

not 26 »

484

424

215

Summa anläggningstillgångar

 

71 030

73 061

74 668

 

 

 

 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

   Förråd och lager m m

not 27 »

475

720

861

   Kortfristiga fordringar

not 28 »

5 579

4 729

4 507

   Kortfristiga placeringar

 

182

174

167

   Kassa och bank

 

830

2 390

1 265

Summa omsättningstillgångar

 

7 066

8 013

6 800

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

 

78 096

81 074

81 468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL

not 29 »

22 167

23 896

24 344

   varav årets resultat

 

2 934

1 733

433

 

 

 

 

 

MINORITETSINTRESSE

 

265

267

251

 

 

 

 

 

AVSÄTTNINGAR

 

 

 

 

   Avsättningar för pension och liknande förpliktelser

not 30 »

3 117

3 477

3 620

   Uppskjuten skatteskuld

 

3 017

3 034

3 101

   Övriga avsättningar

not 31 »

2 208

1 334

1 804

Summa avsättningar

 

8 342

7 845

8 525

 

 

 

 

 

SKULDER

 

 

 

 

   Långfristiga skulder

not 32 »

31 677

26 681

28 568

   Kortfristiga skulder

not 33 »

15 645

22 384

19 780

Summa skulder

 

47 322

49 065

48 348

 

 

             

            

              

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

78 096

81 074

81 468

 

 

 

 

 

Borgensförbindelser och pensionsförpliktelser som
inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

not 34 »
not 35 »

22 518

20 013

16 422