Framtidsbedömning

Förra året var det varmaste år som har uppmätts. Det påminner oss om att klimatfrågan har gått från att vara ett globalt framtida hot till att också få en direkt påverkan på den kommunala vardagen här och nu. Detta kommer med all sannolikhet att bli allt tydligare kommande år.

Förra året var också det år som Göteborg upplevde sin största folkökning på 50 år. Orsaken är både den ökande globaliseringen som gör att allt fler vill bo i storstadsregionerna och konflikter i omvärlden som gör att människor flyr till länder som Sverige för att finna trygghet för sig och sina familjer. Här står vi inför en stor utmaning att kunna erbjuda goda bostäder och en kommunal service som förskolor och skolor till allt fler människor.
Göteborgs befolknings- och bebyggelsestruktur och den befolkningsutveckling som vi tror kommer att ske framåt innebär också utmaningar när det gäller att bygga en fungerande infrastruktur som gör det möjligt för oss att på ett snabbt och miljövänligt sätt ta oss till våra arbeten och skolor.
Sammantaget innebär det att vi måste kunna finansiera både en fungerande välfärd för allt fler människor och investeringar i infrastruktur som gator, kollektivtrafiklösningar, lokaler med mera. Detta kommer att ställa krav på oss att tänka nytt för att finna både nya finansieringslösningar och nya sätt att genomföra våra uppdrag.
Göteborg är också en delad stad med stora skillnader i livsvillkor mellan olika delar av staden. Detta påverkar oss alla på ett negativt sätt. Arbetet med att skapa en socialt hållbar stad med minskade skillnader engagerar många i stadens förvaltningar och bolag. Det är viktigt att det engagemanget håller i sig och går från ord till konkreta handlingar.
Göteborg är tillväxtmotorn för västra Sverige och tillsammans med övriga storstadsregioner viktig för tillväxten i hela Sverige. Det är därför av avgörande betydelse att Göteborg fortsätter att vara en attraktiv stad för företag och studenter. I och kring våra universitet och högskolor uppstår ofta en kreativ miljö där idéerna föds för framtidens utveckling och morgondagens företag.