Kassaflödesanalys – sammanställd redovisning

Belopp i mkr

2012

2013

     2014

 

 

 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

 

 

 

   Resultat efter finansiella poster

2 802

1 922

561

   Återföring av- och nedskrivningar

3 651

3 871

4 128

   Betald aktuell skatt

–125

–86

–42

   Justering för ej likvidpåverkande poster, se specifikation

–532

–498

631

Summa likvida medel från verksamheten

5 796

5 209

5 278

 

 

 

 

NETTOINVESTERINGAR

 

 

 

   Immateriella anläggningstillgångar

–43

–44

–54

   Materiella anläggningstillgångar

–6 354

–6 025

–5 915

   Aktier och andelar

25

5

35

Summa nettoinvesteringar

–6 372

–6 064

–5 934

 

 

 

 

FINANSIERING

 

 

 

   Ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar

73

59

174

   Ökning (+) / minskning (–) långfristiga skulder

–100

–4 996

1 887

Summa finansiering

–27

–4 937

2 061

 

 

 

 

FÖRÄNDRING AV KAPITALBINDNING

 

 

 

   Ökning (–) / minskning (+) förråd och lager

–17

–245

–141

   Ökning (–) / minskning (+) kortfristiga fordringar

–105

858

215

   Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder

862

6 739

–2 604

Summa förändring av kapitalbindning

740

7 352

–2 530

 

 

 

 

Förändring kassa och bank (likvida medel)

137

1 560

–1 125

 

 

 

 

       

Specifikation till Kassaflödesanalys

2012

2013

2014

 

 

 

 

Ej likvidpåverkande poster

 

 

 

   Förändring pensionsavsättningar m m

170

360

143

   Förändring övriga avsättningar

–717

–874

470

   Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

15

16

18

Summa ej likvidpåverkande poster

–532

–498

631