Finansiell uppföljning och riskhantering

Den totala upplåningen i hela koncernen uppgick vid årsskiftet till 38 miljarder kronor vilket är en minskning med 1 miljard jämfört med samma period förra året. Den genomsnittliga kapitalbindningen på den samlade externa låneskulden uppgick vid årsskiftet till 2,97 år och räntebindningen var i genomsnitt 3,82 år.

Under 2014 fortsatte koncernen sin inslagna bana med färre, men i volym större, emissioner. Gröna obligationer i stadens regi fortsatte att locka investerarna då staden gav ut sin andra gröna obligation på 1,81 miljarder kronor. Kreditbetygen har bibehållits på samma höga nivå som tidigare. Arbetet med finansiell samordning har präglat året som gått då staden verkställde kommunstyrelsens beslut om att upplåning i staden skall vara samlat under stadens paraply. Total upplåning för 2014 hamnade på 10 miljarder kronor.

Investerarrelationer
Investerarrelationer har blivit ett stående inslag i stadens arbete med den stora skuldportföljen. Under året har träffar med flera större investerare gjorts i syfte att förklara finansiell samordning och konsekvenser av detta. Finansavdelningen har också fått representera och marknadsföra staden i flera både inhemska och utländska sammanhang, bland annat COP2020 i Peru. Stadens webbplats för finansiell information och investerarrelationer, https://finans.goteborg.se, har ökat sin besökstrafik från alla delar av världen. På webbplatsen finns finansiell information, såsom ratingrapporter att tillgå.

Finanspolicyn för Göteborgs Stad
Stadens finanspolicy, som är beslutad av kommunfullmäktige, fastlägger riktlinjer och riskramar för stadens och dess helägda bolags finansiella verksamhet. De risker som regleras är bland annat finansieringsrisk, ränterisk och motpartsrisk. Finanspolicyn uppdateras årligen och uppdaterades senast i december 2014.

Den finansiella infrastrukturen
Koncernen sköter sin finansiering på den öppna kapitalmarknaden via emissioner av kommunobligationer och kommuncertifikat. En grund i detta är att man har etablerade låneprogram. Kreditvärdigheten är en av faktorerna som styr vilka priser man i slutändan får betala på emitterade obligationer.

Rating – Hög kreditvärdighet
Kreditvärderingsinstituten Moody´s och Standard & Poor´s har under året bekräftat kommunens starka kreditvärdighet. Kommunens kreditbetyg är från Moody´s sedan 2006 det högsta möjliga, Aaa, och från Standard & Poor´s sedan 2007 det näst högsta, AA+. Båda betygen har stabila utsikter.

Låneprogram
I sin upplåning använder sig kommunen av sitt Euro Medium Term Note program med en ram på 6 miljarder euro och sitt certifikatprogram med en ram på 6 miljarder kronor. Under året har man även uppdaterat båda dessa program och utökat låneramarna med dubbla beloppet jämfört med 2013. Detta i syfte att kunna fullfölja kommunstyrelsens beslut om finansiell samordning. ECP programmet, som uppdaterades under 2013, har används flitigt under året. För närvarande har koncernen bilaterala lån på 5,5 miljarder kronor. Dessa lån ingår inte i låneprogrammen.
Under 2013 och 2014 har staden tecknat lånefaciliteter med Europeiska investeringsbanken gällande infrastrukturfinansiering på 4,9 miljarder kronor, varav man har dragit 2,2 miljarder.
Förvaltnings AB Framtiden har två egna finansieringsprogram på marknaden. Ett domestikt certifikatprogram med ram om 4 miljarder kronor samt ett långfristigt program på MTN-marknaden (Medium Term Note) där ramen för upplåningen uppgår till 10 miljarder kronor. Dessa program kommer att avvecklas så fort all upplåning har övergått till staden.

Skuldportföljen
Koncernens externa upplåning uppgick vid årsskiftet till 38,3 miljarder, en minskning med 1,1 miljarder i jämförelse med 2013. Den genomsnittliga återstående löptiden på den samlade låneskulden uppgick vid årsskiftet till 2,97 år och räntebindningen till i genomsnitt 3,82 år. Den totala låneskulden fördelas på upplåning via staden (27,2 miljarder), Framtidenkoncernen (8,2 miljarder) och lån upptagna av bolagen utanför internbanken (2,9 miljarder). Den skattefinansierade verksamhetens del av skulden, nettolåneskulden, uppgick till 2,5 miljarder, cirka 6,6 procent av den totala upplåningen. Under året har upplåning via Kommuninvest skett framförallt i bolagssektorn och uppgick vid årsskiftet till 2,5 miljarder kronor.

Derivatportföljen
Derivatinstrument används i syfte att ränte- och valutasäkra underliggande lån. Derivatportföljens nominella värde uppgick till 16,8 miljarder. Kommunen hade vid årsskiftet negativt marknadsvärde om 229 miljoner kronor på sina derivatpositioner som avser räntesäkringen av nettolåneskulden.

Motpartsrisk
Koncernen, exklusive Förvaltnings AB Framtiden, är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Motparterna är både svenska och internationella banker. Beräknat på affärsvolym fanns 22 procent av derivatavtalen hos lägst AA-ratade motparter och 92 procent av avtalen hos lägst A3-ratade motparter. 8 procent av derivatavtalen ligger hos Baa-motparter. På grund av kraftigt sjunkande marknadsräntor vilket resulterat i stora negativa marknadsvärden på koncernens derivatpositioner, bedöms motpartsrisken vara obefintlig eller väldigt låg per årsskiftet.

Finansieringsrisk
Under det kommande året har kommunen låneförfall på 7,8 miljarder. För att möta det har kommunen bindande lånelöften om totalt 9 miljarder.

Nettolåneskuldens utveckling
Nettolåneskulden är skyddad mot ränteuppgångar med ränteswappar. För fastränteswapparna är nivåerna mellan 1,42 till 2,9 procent. Nettolåneskulden uppgick 2014-12-31 till 2,5 miljarder kronor vilket är en minskning på 0,1 miljarder kronor mot föregående år.

Gröna obligationer
Inom ramen för sitt miljöprogram emitterar Göteborgs Stad obligationer för finansiering av olika miljöprojekt inom förnyelsebar energi, kollektivtrafik, vattenrening, energieffektivisering, smarta elnät, stadsplanering och avfallshantering. Under 2014 har staden emitterat sin andra gröna obligation på 1,81 miljarder kronor, att jämföra med 500 miljoner kronor i den allra första emissionen. Intresset från marknaden har varit stort och gröna obligationer som fenomen fortsätter att växa. Totalt summerar utestående gröna obligationer till 2,31 miljarder kronor.

Berättigade projekt
Berättigade projekt kan omfatta projekt som riktar sig till:
(a) begränsning av klimatförändringar, inklusive investeringar i koldioxidsnåla och rena teknologier såsom energieffektivitet och förnybara energikällor och projekt (Mitigation Projects)
(b) anpassning till klimatförändringar, inklusive investeringar i klimatrobust tillväxt (Adaptation Projects) eller
(c) projekt som är relaterade till en hållbar miljö i stället för direkt klimatrelaterade åtgärder (max 20 %).

Projekt finansierade via gröna obligationer
Sedan tidigare har staden valt att finansiera
• Lackarebäcks ultrafilter
• GoBiGas
• Gatubolagets elbilar.
Under 2014 har det tillkommit fler ”gröna projekt” förutom fortsatta investeringar i redan befintliga projekt, bland annat:
• Gryaab kvävereningsprojekt
• Park & naturförvaltningens trädplantering i staden
• Göteborg Energis Celsiusprojekt
• Lokalförvaltningens projekt inom hållbart byggande
Det går att läsa mer om de olika projekten samt deras miljöpåverkan på stadens webbplats för finansiell information, http://finans.goteborg.se.