Balansräkning – kommunen

Belopp i mkr

 

2012

2013

2014

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

   Immateriella anläggningstillgångar

 

21

21

9

   Materiella anläggningstillgångar

not 5 »

16 081

17 040

18 459

   Finansiella anläggningstillgångar

not 9 »

14 817

25 919

27 935

Summa anläggningstillgångar

 

    30 919

    42 980

    46 403

 

 

 

 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

   Förråd och lager m m

not 10 »

19

229

313

   Kortfristiga fordringar

not 11 »

11 003

6 181

9 906

   Kassa och bank

 

542

2 070

1 110

Summa omsättningstillgångar

 

11 564

8 480

11 329

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

 

42 483

51 460

57 732

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL

not 12 »

8 423

18 018

18 410

   varav årets resultat

 

669

9 595

392

 

 

 

 

 

AVSÄTTNINGAR

 

 

 

 

   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

not 13 »

1 815

2 114

2 256

   Övriga avsättningar

not 14 »

1 636

900

1 212

Summa avsättningar

 

3 451

3 014

3 468

 

 

 

 

 

SKULDER

 

 

 

 

   Långfristiga skulder

not 15 »

19 964

17 898

20 148

   Kortfristiga skulder

not 16 »

10 645

12 530

15 706

Summa skulder

 

30 609

30 428

35 854

 

 

 

 

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

42 483

51 460

57 732

 

 

 

 

 

SUMMA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

 

 

 

 

   Borgensförbindelser

not 17 »

2 060

3 301

4 409

   Pensionsförpliktelser inom linjen

not 18 »

9 415

10 001

9 604

   Särskild löneskatt

not 18 »

2 284

2 426

2 330

   Framtida leasingkostnader

not 19 »

1 884

2 015

849