Resultaträkning – kommunen

Belopp i mkr

 

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

   Verksamhetens intäkter

not 1 »

7 009

7 442

7 768

   Verksamhetens kostnader

not 2 »

–29 488

–30 733

–32 230

   Jämförelsestörande verksamhetsposter

not 3 »

73

170

–472

   Avskrivningar och nedskrivningar 

not 4 »

–775

–825

–866

Verksamhetens nettokostnader

 

–23 181

–23 946

–25 800

 

 

 

 

 

   Skatteintäkter

not 6 »

20 814

21 806

22 524

   Kommunalekonomisk utjämning m m

not 6 »

3 113

3 106

3 290

   Finansiella intäkter

not 7 »

1 394

1 118

1 121

   Finansiella kostnader 

not 7 »

–1 471

–1 186

–997

Resultat före extraordinära poster

 

669

898

138

 

 

 

 

 

   Extraordinära intäkter

not 8 »

8 697

254

   Extraordinära kostnader

 

Årets resultat

 

669

9 595

392

 

 

Balanskravsutredning

                  2012

                2013

                2014

 

 

 

 

Årets resultat

669

9 595

392

   Avgår samtliga realisationsvinster

–83

–8 905

–392

   Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

   Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

   Orealiserade förluster i värdepapper

   Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR)

586

690

0

 

 

 

 

   Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) avseende 2010–2012

–108

   Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) avseende 2013

–441

Årets balanskravsresultat efter avsättning till RUR

586

141

0