Klimat och miljö

Utmaningarna är många på klimat- och miljöområdet och staden har under året fattat beslut om ett flertal program, strategier och planer som stödjer arbetet för att uppnå de tolv lokala miljökvalitetsmålen och prioriterade budgetmål. Stadens arbete med klimatstrategiskt program och kemikalieplan har uppmärksammats i övriga landet och  internationellt.

Göteborgs Stad driver ett aktivt miljöarbete och efter flera år av arbete med att i bred samverkan ta fram mål och strategier inom området så finns nu mycket av detta på plats och mer fokus kan läggas på genomförandet av åtgärder.

Verktygslåda för miljöarbetet
Stadens klimatstrategiska program antogs av kommunfullmäktige i september 2014. Programmet innehåller klimatmål fram till 2030 samt strategier för att nå dessa. Detta program är det första som omfattar konsumtionens påverkan på klimatet vilket har uppmärksammats i många sammanhang och fler kommuner kommer sannolikt att utveckla likande program. Som ett resultat har samarbetet med Nelson Mandela Bay utvecklats ytterligare med samarbete kring klimatstrategier som kan minska den sydafrikanska kommunens utsläpp av växthusgaser. Göteborg bidrar med erfarenheter från sitt klimatstrategiska program med bland annat analyser av klimatpåverkan och vilka områden som behöver prioriteras.
Miljöprogrammet antogs i december 2013 och första året får betraktas som en framgång. Redan ett halvår in på 2014 var sju åtgärder avslutade och nästan 150 påbörjade. I juni fattade kommunstyrelsen beslut om att ge 64 projekt stimulansmedel inom 2014 års budget och i november fattades beslut om 50 projekt för 2015.
Åtgärdsprogrammet mot buller 2014–2018 antogs av kommunfullmäktige i februari 2014. Programmet tar ett helhetsgrepp på stadens bullerproblematik för att begränsa omgivningsbullrets negativa effekter på hälsan genom tillgång till goda ljudmiljöer.
I våras antogs även en kemikalieplan som ska leda till minskade risker i stadens kemikaliehantering. Planen har tydligt fokus på barn. Göteborgs Stad var först i landet med en sådan plan och vår kunskap är nu efterfrågade av många.
Park- och naturnämnden fattade beslut om Grönstrategi för en tät och grön stad i februari 2014. Strategin är nu ett stöd i stadens arbete med hållbar planering.

Producera och spara energi
Behovet av att öka produktionen av förnyelsebar energi, däribland vindkraft, har lyfts i både budget och klimatstrategiskt program.
I december började GoBiGas leverera gas till gasnätet. Göteborg har tagit ett ansvar för teknikutveckling och anläggningen är världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av restprodukter från skogen. Den har kapacitet att försörja cirka 15 000 bilar eller 400 bussar om året med drivmedel.
Den omfattande processen, med många motstående intressen, med Vindplats Göteborg i Hake fjord som skulle kunna leverera omkring 200 GWh förnyelsebar el-energi stötte i december på motvind i mark- och miljödomstolen som avslog ansökan. Risken för spridning av förorenade muddermassor, påverkan på flera riksintressen och samhällsekonomiska aspekter vägde tungt vid domstolens avgörande.
Produktionen av el och värme vid Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs har under året slagit alla rekord och få anläggningar i världen kan matcha effektiviteten när det gäller att utvinna energi ur avfall. Högt värmevärde i avfallet och hög tillgänglighet genom framgångsrikt underhållsarbete på anläggningen är de främsta orsakerna.
Energieffektivisering är viktig för att kunna fasa ut fossil energi och energianvändningen fortsätter att minska i stadens lokaler. Lokalförvaltningen har genomfört tekniska åtgärder och de som använder lokalerna, till exempel förskolor och skolor, har ändrat sitt beteende vilket har gett gott resultat och energieffektiviseringen går enligt plan. Bostads AB Framtiden har minskat energianvändningen med 35 procent per kvadratmeter sedan 1990.
Göteborgs Stad har endast upphandlat elenergi producerad från förnybara energikällor med vattenkraft från Norge som bassortiment. El från andra förnybara energikällor kan också väljas. Majoriteten av stadens verksamheter har valt Bra miljöval eller Lokal vindkraft.
Den årliga Nils Holgersson-undersökningen jämför kostnader för en fiktiv flerbostadsfastighet mellan kommuner. Årets resultat visar att elnätspriser och fjärrvärmepriser i Göteborg är fortsatt låga.

Avfall gör också nytta
Göteborgarna gör varje dag ett miljöarbete genom att sortera ut sitt farliga avfall, elavfall, matavfall och förpackningar. Avfallsmängderna behöver minska men det som slängs kan också bli en resurs om det sorteras och behandlas på rätt sätt. Avfallsmängderna till förbränning fortsatte att minska och utsorteringen av matavfall ökar. Totalt har avfallsmängderna minskat med nästan cirka 8 procent de senaste fyra åren och utsorteringen av matavfall ökade kraftigt. Av det brännbara avfallet görs fjärrvärme och el och matavfallet blir biogödsel och biogas till fordon.
För att ge ökad service till göteborgarna har fastighetsnära insamling av textil testats i 30 soprum. Dessutom har ett samarbetsprojekt med Förpacknings- och tidningsinsamlingen påbörjats för att öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar i flerbostadshus.
Ryaverkets avloppsrening genererade drygt 56 000 ton slam. Ur detta utvanns biogas som uppgraderades av Göteborg Energi till 70 GWh fordonsgas. Från slammet framställdes också 12 000 ton Revaqcertifierat slam som godkänts för återföring av näringsämnen till odlad mark. På längre sikt är målet att allt slam ska kunna återföras till kretsloppet.

Grönt och blått
Göteborgs nya skogspolicy är inriktad på en skogsförvaltning med fokus på natur-, kultur- och sociala värden istället för som tidigare på produktion vilket är unikt bland stora skogsägare i Sverige.
Bostadsnära odlingar med möjlighet till ekologisk odling och matproduktion ökar. Cirka 600 nya odlingsmöjligheter har skapats på både kommunal och privat mark. Odlingsmöjligheterna som viktiga pedagogiska inslag på förskolor och skolor ökar också och möjlighet till odling kommer att få en framträdande plats i utvecklingen av jubileumsparken i det nya Frihamnsområdet.
Arter och biotoper som är särskilt viktiga att skydda och bevara utreds inom arbetet med den övergripande naturvårdsstrategin. Under året har bland annat resultat från inventeringar av skalbaggen källkvicklöpare, fåglar, fjärilar och insekter i skyddsvärda träd presenterats. Staden har också undersökt ålgräsängar och tributyltenn i nätsnäckor och bottenfauna i sötvatten och metallhalter i vattenmossa. Resultatet används bland annat som underlag vid stadens fysiska planering.
Avloppsvattnet till Ryaverket innehåller rester av läkemedel, flamskyddsmedel och andra organiska ämnen som är svåra att bryta ned och som kan vara skadliga för människor och miljö. En testanläggning för ozon i avloppsvattnet sattes upp på Ryaverket under hösten för att undersöka hur skadliga ämnena kan reduceras men inte heller ge upphov till nya som kan skada miljön. Ett annat viktigt verktyg för att minska påverkan på vattendragen i staden är arbetet med Åtgärdsplan avloppsavledning som syftar till att minska orenade bräddningar och skapa utökade vattenskyddsområden.
I anslutning till parkeringsytorna i exploateringsprojektet Kvibergs hallområde har pilotprojekt med en så kallad ”raingarden” startats. En raingarden kombinerar växtlighet och fördröjning av dagvatten i stadsmiljö.
För att få en trygg vattenförsörjning har regionens kommuner tillsammans arbetet fram en vattenförsörjningsplan. Den är nu färdig och beslutad i kommunfullmäktige. Planen innehåller mål om gott och hälsosamt dricksvatten samt säker dricksvattenförsörjning.

Livsstil för klimatsmarta
Göteborg har positionerat sig nationellt genom arbetet med WISE (Well-being in Sustainable Cities) som är ett Mistra Urban Futures projekt. En nationell konferens om klimatomställning, tekniska möjligheter, livsstilsförändringar och välbefinnande, arrangerades i september i Göteborg.
Val av varor i butiken har påverkan på vilka kemikalier som hamnar i omlopp. Miljöförvaltningen har under året drivit projektet ”Våga fråga - Kunna svara” för att öka kunskapen om farliga kemikalier både hos konsumenter och i handeln.
Cirkulär ekonomi har varit aktuellt under året och exempel på detta är arbetet med kollaborativ konsumtion där fokus flyttas från att äga till att ha tillgång till. Ett annat exempel är leksaksbyte genom Retoy där ett hundratal barn deltog vid första tillfället som var i höstas.

Göteborg – en smart stad
Staden arbetar vidare med forskningsprojekten Celsius, StepUp och EU Gugle. I Celsius har staden en ”lead” position och Göteborg Energi AB projektleder de olika europeiska städerna som deltar i projektet. Stadens position som en smart stad synliggörs och möjliggör också miljöteknikexport från företag i närområdet. Syfte är att visa hur fjärrvärme och fjärrkyla kan användas bland annat för att ta tillvara spillvärme i en stad och effektivisera energianvändningen. EU efterfrågar denna typ av lösningar för att kunna nå målet på 20 procent energieffektivisering till år 2020.
En lokal åtgärd som genomförts genom Celsiusprojektet är att värma en stor färja med fjärrvärme när den ligger vid kaj. Göteborg Energis fjärrvärmenät förser Stena Danica med varmvatten genom en ny värmeväxlare. Göteborg och Stena Line är först i världen med det, sedan tidigare är färjan även landansluten med elström. Genom detta sparas utsläpp av 500 ton koldioxid per år.

Rent och fint i Göteborg
Trenden är att nedskräpningen minskar och 65 000 skolbarn deltog i den traditionsenliga vårstädningen runt skolor i april vilket är rekord. På hösten engagerade sig fotbollsklubbarna i att plocka skräp kring sina klubbstugor och planer. Tolv klubbar med runt 700–800 spelare deltog. Staden bidrog med handskar och sopsäckar och hämtade upp skräpet.

Miljöfokus vid upphandling
Miljövänliga transporter är en viktig aspekt i de upphandlingar som kommuner och företag gör. Göteborgs Stads miljö- och sociala krav vid ramavtalsupphandlingar av drivmedel har medverkat till att drivmedelsleverantörerna utvecklar interna system för att säkerställa och redovisa produkternas miljökvalitéer och sociala hänsyn. Ramavtalen omfattar nu endast 100 procent biogas vilket är i linje med stadens miljömål. Ett nytt fossilfritt bränsle har introducerats i Renovas fordonsflotta, syntetisk biodiesel, vilket innebär en kraftigt minskad miljöpåverkan.
En grossistupphandling med enbart ekologiskt kött har genomförts under året där ekologiska produkter i många varugrupper efterfrågades. Vissa varugrupper saknades helt i sortimentet och andra hade ett begränsat utbud vilket medfört konsekvenser för vissa brukargrupper. En kompletterande upphandling av konventionella kött- och charkprodukter har därför gjorts för en begränsad övergångsperiod. En positiv konsekvens av kravet på enbart ekologiska kött- och charkprodukter är att marknaden uppfattar Göteborgs Stad som konsekventa och fast beslutna att genomföra det politiska målet.

Priser och utmärkelser
Det internationella Göteborgspriset för hållbar utveckling som i år hade temat banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv. Priset gick till Unilevers vd Paul Polman för hans mod och engagemang och för att han inspirerar inom en global företagsvärld där miljö och sociala värden ofta hamnar i skymundan av mer kortsiktiga kommersiella intressen.
Göteborgs Stad fick ta emot Naturskyddsföreningens Kaprifolpris 2014 för arbetet med att ta fram miljöprogram, klimatstrategiskt program, grönplan, trafikstrategi, utbyggnadsplanering och kemikalieplan.
Musikfestivalen Way Out West i Slottsskogen, utsågs till årets entreprenör på Återvinningsgalan. Priset delas med Renova som varit festivalens partner kring avfall och återvinning sedan sju år.
Göteborg var först i Sverige med att ha ett miljödiplomerat genomförande av europaparlamentsvalet. Detta som ett led i att bli en klimatneutral stad. Med nästan 420 000 röstberättigade är det en stor apparat att genomföra med mängder av material och mycket transporter. För diplomeringen har man uppfyllt 34 miljökrav allt från hur transporterna sköts och material beställs ner till nyckelbanden som de 2 500 funktionärerna bar runt halsen.

Arbete med hållbar mat
Göteborg med sina offentliga kök och mål att servera 100 procent ekologiskt kött i skola, vård och omsorg är unikt och väcker uppmärksamhet internationellt. Göteborg är med i EU-projektet Sustainable food in urban communities och ansvarar, ihop med städerna Bristol och Vaslui, för temat ”Efterfrågan – hur människor kan ta del av och uppleva hållbar, hälsosam, positiv och levande matkultur i offentliga kök och hushåll, på restauranger och vid event”.
En informationskampanj om vårt matsvinn genomfördes under våren för att medvetandegöra göteborgarna om den miljöpåverkan som det innebär. Varje år slängs 15 000 ton mat i Göteborg och ofta är det ett resultat av dålig planering, tidsbrist och billig mat som leder till dåliga vanor. Med lite eftertanke och planering hade inte så mycket behövt hamna i den bruna avfallspåsen. Biogas är ett bra bränsle men det är alltid bäst att äta upp maten.

Uthålligt och konsekvent klimat- och ­miljöarbete
Mycket arbete på klimat- och miljöområdet har genomförts under åren och mycket pågår. Det är fortfarande en bit kvar innan vi når stadens miljökvalitetsmål och budgetmål och utmaningarna är många vilket kräver fokus och uthållighet. Staden står dock väl rustad med program, strategier och planer som visar på vilken väg staden ska gå för att nå upp till målen. De stundande klimatförhandlingarna i Paris gör 2015 till ett viktigt klimatår.