Sammanställd redovisning

Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning. I detta block analyseras den sammanställda redovisningens finansiella ställning och utveckling ur ett antal perspektiv. Här återfinns också de lagstadgade räkenskapsrapporterna med tilläggsupplysningar.

Finansiell analys
– sammanställd redovisning »

Resultaträkning
– sammanställd redovisning »

Balansräkning
– sammanställd redovisning »

Kassaflödesanalys
– sammanställd redovisning »

Noter – sammanställd redovisning »

Interna mellanhavanden »

Analys av större koncerner och bolag »

Koncerner och bolag i siffror »