Folkhälsa

Under 2014 fokuserades stadens folkhälsoarbete på att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa. Social resursförvaltning tog fram två rapporter med statistik för att synliggöra skillnaderna som finns i Göteborg. Samtidigt påbörjades arbetet med att ta ett samlat grepp över staden. Resultaten i rapporterna förankrades i förvaltningar och bolag och en struktur för samverkan mellan stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning skapades. Ambitionen var att hela staden skulle genomsyras av arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.

Hälsodatablad – sammanställning av ­göteborgarnas hälsa
Hälsodatabladet lanserades i oktober 2014. I hälsodatabladet presenteras några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller göteborgarnas hälsa i en form som möjliggör jämförelser såväl mellan som inom stadsdelar. Då indikatorerna i hälsodatabladet är relativt stabila planeras nästa hälsodatablad att publiceras om tre år, hösten 2017.

Mellanområde – en ny geografisk indelning
Resultat från större enkäter och undersökningar presenteras ofta på kommunnivå vilket gör att skillnaderna i hälsa och livsvillkor i större städer inte blir synliga. Därför skapades det i Göteborg så kallade mellanområden som är en geografisk nivå mellan stadsdel och primärområde. Hälsodata på mellanområdesnivå användes bland annat i hälsodatabladet.

Nytt styrdokument – suicidprevention
Hösten 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en strategisk plan för suicidprevention. Planen arbetades fram tillsammans med flera olika organisationer, till exempel Västra Götalandsregionen och Suicidprevention i Väst (SPIV). Under 2015 kommer en styrgrupp att bildas för att starta arbetet och förankra planen.

Utveckling av ungdomsmottagningarna
Under 2014 stärktes det stadenövergripande arbetet på ungdomsmottagningarna. Ett resultat är den gemensamma plattform som är ett underlag för ungdomsmottagningarnas arbete och som beskriver hur arbetet bedrivs och hur mottagningarna styrs. Plattformen är ett dokument som fortlöpande kommer att utvecklas och förändras.

Framtidens utmaning – samverkan
En av framtidens utmaningar är att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor i Göteborg. En viktig del i det kommande arbetet är samverkan både inom staden och med andra huvudmän. Utveckling av ungdomsmottagningarnas arbetssätt och organisering, i samverkan med VGR, kommer att vara en viktig del i det framtida arbetet med att minska skillnader i hälsa och livsvillkor bland ungdomar och unga vuxna.