Jämställdhet

Bättre kunskaper och systematiskt jämställdhetsarbete har skapat förutsättningar till en mer jämställd service.

Utbildningar i jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsutbildningar har genomförts för chefer, stödfunktioner och medarbetare i olika stadsdelar under året. Bland annat har 76 chefer och stödfunktioner från 5 stadsdelar deltagit i en utbildning att leda och styra för hållbar jämställdhet. Efter utbildningen påbörjade deltagarna egna förbättringsarbeten att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. En seminarieserie i planering och uppföljning där jämställdhetsfrågorna integrerats har hållits för förvaltningscontrollers och verksamhetsutvecklare. Även trygg vacker stad, utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, BRG, Göteborg & Co och Göteborgs Stadsteater har haft utbildningar om jämställdhet för olika målgrupper.

Antalet verksamheter som jämställdhets­integreras har ökat
Trenden har hållit i sig att arbetet fördjupats, breddats och spridits till nya verksamheter i de stadsdelar, fackförvaltningar och bolag som sedan tidigare arbetat med frågorna.
Majoriteten av stadsdelarna har uppgett att antalet verksamheter som jämställdhetsintegreras ökat i de olika kärnverksamheterna. Några stadsdelar, byggnadsnämnden och trafiknämnden, har lyft in jämställdhetsperspektivet i medborgardialogen. Inom idrotts- och föreningsförvaltningen har det under året pågått jämställdhetsintegrering av till exempel badanläggningar, gruppträning och aktiviteter på Slottsskogsvallen och Angereds arena. Nämnden för konsument- och medborgarservice och park- och naturnämnden har tagit fram riktlinjer och metoder för det fortsatta jämställdhetsarbetet.
Under året ökade antalet resurskartläggningar utifrån kön, vilket var positivt. Dessa är viktiga underlag för att analysera hur resurser (budget, tid, etc) fördelats i verksamheterna. Exempel på kartläggningar som gjordes var kostnadsfördelning utifrån kön på kulturskolor och fritidsgårdar, resande inom färdtjänsten, samt kostnader utifrån utlån inom stadsbiblioteket.

Positiva resultat av jämställdhetssatsningarna
Genom utbildning och stöd har jämställdhetsperspektivet successivt lyfts in i det ordinarie arbetet. Arbetet har förändrats och genererat resultat bortom en aktivitetsnivå. Verksamheter inom stadsdelarna har framför allt stått för den positiva utvecklingen, men även några fackförvaltningars och bolags arbete har visat positiva resultat. Exempelvis har ett aktivt arbete med studiemotivering på en skola lett till att pojkarnas betyg förbättrats avsevärt. Satsningar på bemötande av elever har skapat förändringar i förhållningsätten. Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjöd stöd till ett 90-tal större föreningar att ta fram jämställdhetsplaner, vilket resulterat i att 37 lämnat in sina planer. Ett 30-tal föreningar har material som visat på ett aktivt jämställdhetsarbete. Göteborg & Co har arbetat med att skapa ett jämställt program för kulturkalaset. På årets kulturkalas var könsfördelningen jämn av kvinnor och män som stod på olika scener.

Mycket arbete återstår
Uthållighet och tid krävs för att uppnå jämställdhet i stadens verksamheter. Det finns fortfarande många verksamheter som ännu inte påbörjat ett sådant utvecklingsarbete. Kompetensutveckling med fokus på chefer och stödfunktioner behöver intensifieras för ökad förståelse om hur jämställdhet bidrar till högre kvalitet i servicen och för högre måluppfyllelse generellt. I processen att jämställdhetsintegrera verksamheten behövs stöd och handledning. En sådan kompetens finns redan i staden, men används inte i tillräcklig utsträckning. I planering, budgetering och uppföljning behöver jämställdhetsperspektivet vidareutvecklas och systematiseras för att fånga resultat bättre.