Stiftelser

Göteborgs Stad förvaltar 100 stiftelser för olika ändamål. De inordnas i områdena kultur, sociala och utbildning. Den sammanlagda förmögenheten uppgick under 2014 till närmare 900 miljoner. Utdelning till olika ändamål från stiftelserna var 2014 drygt 20 miljoner.

Göteborgarnas filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kallas för ”Donationernas stad”. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Sahlgren, Röhss, Chalmers, Renström, Dickson, Wijk, Lindberg och Ekman är några av alla dessa familjer som gett upphov till bland annat sjukhus, museer, skolor, bostäder och parker.

Att förvalta stiftelser
Göteborgs Stad förvaltar enbart avkastningsstiftelser som kan delas in i tre huvudinriktningar beroende på stiftelsernas ändamål. Dessa är kultur, utbildning, och sociala ändamål. Under 2014 uppgick antalet till 100 stiftelser (där respektive stiftelse är sin egen juridiska person). Samtliga stiftelser ingår i den gemensamma kapitalförvaltningen.
I december 2014 uppgick den samlade förmögenheten till närmare 900 miljoner och avkastningen till drygt 22 miljoner som kan delas ut till de olika ändamålen under 2015.
En majoritet av de anknutna stiftelserna är skattebefriade eftersom ändamålen anses som kvalificerat allmännyttiga. Att vara kvalificerat allmännyttig innebär att verksamheten till exempel skall främja vård och uppfostran av barn, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja undervisning och utbildning eller främja vetenskaplig forskning.

Utdelning ur stiftelser
Stiftelserna delade ut drygt 20 mkr under 2014.
Stiftelser med kulturell inriktning bidrar i huvudsak med anslag till verksamheten vid stadens museum. Under 2014 har 4,4 miljoner delats ut ur dessa stiftelser. Till Göteborgs Stads Museer räknas Stadsmuseet, Konstmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet. Museerna använder medlen till bland annat inköp av konstföremål till sina samlingar. Det kan vara tavlor och skulpturer men även andra typer av konstföremål såsom unikt designade klädesplagg och möbler. Till stiftelserna med kulturell inriktning räknas även de som anslår medel till att skapa olika evenemang samt utsmyckning av det offentliga rummet. Här kan nämnas Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond.
Göteborgs Stad förvaltar dessutom stiftelser med inriktning på utbildning vars huvudsakliga syften är att främja undervisning och utbildning inom den kommunala grund- och gymnasieskolan. Under 2014 har 7,3 miljoner delats ut ur dessa stiftelser. De största stiftelserna med denna inriktning har till ändamål att bevilja anslag i form av premier och resebidrag. Premierna delas ut till elever med goda betyg och resebidrag till lärare för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning. Stiftelserna Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefonder är exempel på dessa ändamål.
Den tredje kategorin av stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar är de med social inriktning. Dessa stiftelser har, i huvudsak, som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Med det menas att bidrag ska delas ut till ekonomiskt behövande personer som är bosatta i Göteborg. Under 2014 har 8,3 miljoner delats ut ur dessa stiftelser till bland annat bidrag till barn­familjer för viss rekreation, hjälp till hyra samt bidrag till inköp av glasögon eller tandvård. Årligen beviljas anslag till närmare 3 500 personer ur dessa stiftelser.