Finansiella nyckeltal – kommunen

 

Bokslut 2010

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2014

 

 

 

 

 

 

RESULTAT – KAPACITET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteintäktsutveckling

6,1 %

3,6 %

3,3 %

4,1 %

3,6 %

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster

0,6 %

5,2 %

6,3 %

3,7 %

5,0 %

 

 

 

 

 

 

Driftskostnadsandel

99,0 %

98,3 %

97,2 %

96,4 %

99,5 %

   varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto)

90,3 %

90,9 %

94,0 %

93,5 %

94,8 %

   varav planenliga avskrivningar

3,3 %

3,2 %

3,2 %

3,3 %

3,4 %

   varav finansnetto

0,0 %

0,9 %

0,3 %

0,3 %

–0,5 %

   varav jämförelsestörande engångsposter

5,4 %

3,3 %

–0,3 %

–0,7 %

1,8 %

 

 

 

 

 

 

Årets resultat exklusive jämförelse- och extraordinära poster / skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

6,4 %

5,0 %

2,5 %

2,9 %

2,4 %

Årets resultat exklusive extraordinära poster / skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

1 %

1,7 %

2,8 %

3,6 %

0,5 %

Årets resultat / skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

1,0 %

1,7 %

2,8 %

38,5 %

1,5 %

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieringsgrad av året bruttoinvesteringar

69 %

76 %

58 %

72 %

46 %

Bruttoinvesteringar / bruttokostnader

5 %

5 %

8 %

8 %

7 %

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar

73 %

82 %

69 %

108 %

58 %

Nettoinvesteringar / bruttokostnader

5 %

5 %

7 %

5 %

5 %

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar / avskrivningar

177 %

187 %

271 %

193 %

200 %

 

 

 

 

 

 

Soliditet enligt balansräkningen

19 %

19 %

20 %

35 %

32 %

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

–8 %

–10 %

–8 %

11 %

11 %

 

 

 

 

 

 

Total skuld- och avsättningsgrad

81 %

81 %

80 %

65 %

68 %

   varav avsättningsgrad

8 %

9 %

8 %

6 %

6 %

   varav kortfristig skuldsättningsgrad

27 %

20 %

25 %

24 %

27 %

   varav långfristig skuldsättningsgrad

46 %

52 %

47 %

35 %

35 %

 

 

 

 

 

 

Primärkommunal skattesats

21,55

21,55

21,12

21,12

21,12

 

 

 

 

 

 

RISK OCH KONTROLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassalikviditet

109 %

129 %

108 %

66 %

70 %

Finansiella nettotillgångar (mkr)

–4 689

–4 329

–5 366

–5 367

–6 074

Nettolåneskuld (kommunens räntebärande låneskuld) (mkr)

–1 549

–1 929

–2 854

–2 638

–2 518

 

DEFINITIONER

Driftskostnadsandel = löpande kostnader i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
Skattefinansieringsgrad av investeringar = (resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / nettoinvesteringar
Kassalikviditet = (kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank) / kortfristiga skulder
Finansiella nettotillgångar = (f­inansiella anläggningstillgångar + omsättningstillgångar) – (kortfristiga + långfristiga skulder)