Stadsdelsnämnder – ekonomiskt utfall

Året som gick var ur ett ekonomiskt perspektiv ett stabilt år för stadsdelsnämnderna. Trots kraftigt ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen klarade nämnderna att bedriva verksamheten inom de budgeterade ramarna.

Göteborg är från 2011 indelat i 10 stadsdelsnämnder. Nämndernas verksamhet finansieras till allra största delen med kommunbidrag. Kommunbidraget till stadsdelsnämnderna, som grundas på befolkningens storlek och sammansättning i respektive stadsdel, skall finansiera stadsdelens nettokostnader för förskola, grundskola, äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd med mera.
Utöver det utgår även särskilt kommunbidrag för ett antal resursnämndsuppgifter där nämnden ofta har ansvaret för att tillgodose behoven för flera stadsdelar eller för hela staden.

Ekonomiskt utfall
Skillnaden mellan kommunbidraget och nettokostnaden är nämndernas resultat. Genom att använda tidigare års överskott kan nämnden finansiera ett negativt resultat. Från 2009 infördes en begränsning för nämnderna att, utan godkännande av kommunstyrelsen, använda eget kapital över en begränsad nivå.
2014 redovisade stadsdelsnämnderna ett resultat på strax under tio miljoner kronor vilket var drygt 50 miljoner högre än vad nämnderna hade budgeterat. Fem nämnder redovisade ett positivt resultat och fem nämnder ett negativt resultat. Av de som redovisade ett negativt resultat var det för tre nämnder planerat i nämndernas ursprungliga budgetbeslut, även om resultatet för SDN Örgryte-Härlanda och SDN Västra Göteborg blev ytterligare något lägre än vad som var budgeterat. För SDN Angereds del var det ett tidigt beslut om att använda eget kapital för engångssatsningar. För SDN Askim-Frölunda-Högsbo var det däremot fråga om oplanerade kostnadsökningar som nämnden, trots beslut om anpassningsåtgärder, inte förmådde åtgärda helt.

Ökade kostnader inom individ – och ­familjeomsorgen
Ökningstakten för såväl nettokostnaderna som personalvolymen var högre 2014 än 2013. Framför allt var det kostnaderna för socialt boende och institutionsplaceringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen som ökade kraftigt. Även inom äldreomsorgen ökade nettokostnaderna mer 2014 än 2013.

Framtidsbedömning
Göteborgs befolkning ökar kraftigt och det är en utveckling som kan förväntas bestå de närmaste åren. Orsaken är främst en ökad invandring och många är barn och unga. Det ställer stora krav på stadsdelsnämnderna i fråga om skolor och annan service.