Arbetsmarknadsinsatser

För personer, i stor utsträckning beroende av försörjningsstöd, ­kompletterar staden den nationella arbetsmarknadspolitiken med olika former av insatser som ska skapa möjligheter att etablera sig på ­arbetsmarknaden. Insatserna bedrivs ofta i nära samarbete med ­Arbetsförmedlingen.

Sysselsättningsläget har förbättrats under året och Arbetsförmedlingen rapporterade att 23 552 personer var arbetslösa i Göteborg under december 2014. Det är en minskning med 6,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är främst personer som varit utan arbete en kortare tid som får arbete. Antalet unga arbetslösa minskade jämfört med föregående år medan situationen i det närmaste var oförändrad för de utrikes födda. Även om arbetsmarknadsläget ser ut att ha lättat något finns det fortfarande grupper som har svårt att få fast fotfäste på arbetsmarknaden. Det är framför allt personer med låg utbildningsnivå, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55–64 år samt utomeuropeiskt födda.

Stadens insatser
Stadens arbetsmarknadsinsatser riktas till personer med en svag ställning på arbetsmarknaden vilka också ofta är beroende av försörjningsstöd. Insatser finns även för ungdomar som står i begrepp att påbörja sin etablering på arbetsmarknaden genom stadens erbjudande om feriearbete.
Innehållet i insatserna är anpassade efter deltagarnas förutsättningar men alltid med målet att deltagarna ska öka sina möjligheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En insats som visat på goda resultat, under en rad år, är traineeprogrammet för personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att erbjuda relevant praktik inom Göteborgs Stad eller annan verksamhet samt i anslutning till praktiken möjliggöra en fortsatt anställning.

En ny nämnd tar form
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning fick ett utvidgat uppdrag under 2014 genom att arbetsmarknadsfrågorna fördes till vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. I samband med detta bytte nämnden namn och fick ett nytt reglemente. Arbetsmarknadsfrågorna ska etableras successivt i tre etapper. Den första etappen, som innebar att Arbetsmarknadsenheten vid stadsledningskontoret överfördes den nya nämnden, genomfördes under året. Den andra etappen omfattade överföring av arbetsmarknadskontoret inom park- och naturförvaltningen ägde rum vid årsskiftet 2014/2015. Den tredje etappen som rör etablering av fyra kompetenscentra ska vara genomförd under 2016.

Framtidsfrågor
Arbetsmarknaden står under ständig omvandling och mycket pekar på att många av dagens arbetstillfällen kommer att försvinna eller få annat innehåll under de närmaste decennierna. Behovet av insatser för personer som har svårt att få ett arbete eller för personer som befinner sig i omställning kommer att kvarstå. En utvecklad samverkan mellan berörda aktörer är väsentlig för att nå goda resultat. Social hänsyn vid upphandling samt stadens arbete inom sektor social ekonomi är andra viktiga utvecklingsområden.
Under 2016 kommer nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning fullt ut ha genomfört den sista delen i sitt tredelade utvecklingsuppdrag då kompetenscentra kommer finnas etablerade på olika ställen runt om i staden. Denna etapp är omfattande och kräver samverkan med stadsdelarna, samordningsförbunden och Arbetsförmedlingen. En stor utmaning är att skapa en sammanhållen verksamhet av arbetsmarknads- och utbildningsuppdragen så att den fusion som genomförs kan skapa mervärden för berörda målgrupper.