Kultur och fritid

Paracastextilier överlämnades under högtidiga former till Peru under stort intresse världen över. Det om- och tillbyggda Stadsbiblioteket med nya ytor för läsning, studier, föredrag och möten mottogs positivt av göteborgarna.

Kultur- och fritidssektorn finns inom stadsdels- och facknämnder samt bolag och vänder sig till alla åldrar.
På 1930-talet skedde en illegal export av Paracastextilier från plundrade gravar på Paracashalvön i Peru. Textilierna spreds världen över och 89 stycken kom till Göteborg. De första fyra återlämnades under året till Nationalmuseet i Lima, de sista sänds 2021.
Stadsbiblioteket på Götaplatsen återinvigdes på Världsbokdagen efter att ha byggts om och till i två år. Byggnaden är nu miljömärkt. Tillgängligheten ökade såväl i öppettid som fysiskt då en tillgänglighetskonsult medverkat under ombyggnationen. Andelen unga besökare har varit hög. Under hösten hittade besökarna tillbaka och verksamheten pågick som planerat. Den tillfälliga lilla centrala biblioteksfilialen 300m² var fortsatt öppen och blev det tredje största biblioteket vad det gäller besökarantal.
 
Kulturen når fler genom distansstyrda ­robotar
Genom lyckade försök med distansstyrda robotar, kunde äldre ta sig runt på konstutställningar. Kulturnämnden prövade också att tillgänglighetssäkra utställningar genom att anställa funktionsnedsatta personer som testade och bidrog till att skapa utställningar för alla. En digitalisering av konstsamlingarna påbörjades. Stadens speldagsarrangemang på äldreboenden och träffpunkter hade en publik på drygt 52 000 besökare.

Årets museum låg i Göteborg
Av de åtta mest besökta museerna i Sverige var fyra från Göteborg. Göteborgs Stadsmuseum utsågs till Årets museum 2014 och fick pris för årets utställning ”Vi är romer”. Trädgårdsföreningen fick utmärkelsen Nordic Green Space Award, en kvalitetsstandard för park- och grönområdet. Parken fick också Tripadvisers Certificate of Excellence som bygger på besökarnas upplevelser av parken. Trädgårdsföreningen med sin engelska park, rosarium och palmhus lockade rekordpublik, 1 259 000 besökare. Palmhuset i glas och stål användes för allt fler arrangemang.

Kvalitetsarbete gav ökat öppethållande
Ett flertal kund-, besöks- och elevenkäter genomfördes under året. Enkäten ”Barn- och ungas fritid i Göteborg” visade att 81 procent av de tillfrågade eleverna var nöjda med sin fritid. En stor andel av dem tränar regelbundet utanför skolan.
För att belysa tillgängligheten till biblioteken genomfördes en enkät bland besökare och icke-besökare. Enkäten resulterade i ökat öppethållande. Stadsbiblioteket hade öppet alla dagar i veckan och även till sen kväll. Så kallat Meröppet bibliotek utreddes av stadens bibliotekschefer. Meröppet innebär att biblioteken kan besökas på obemannad tid.
Stadens lekplatser, knappt trehundra, säkerhetsbesiktigas vartannat år. Målet är säkerhetsbesiktning årligen. Park- och naturnämnden certifierades under året enligt ISO 9001 och 1401.

Ny badpir och nya idrottsanläggningar
En ny badpir färdigställdes vid Askimsbadet lagom till badsäsongen. Även omklädningsutrymmen renoverades. Nytt vid badet var besök av bokbussen för att locka vuxna och barn till läsning. Södra Göteborg fick en ny sporthall, Lindåshallen, för bollsporter, friidrott och gymnastik. Hallen är särskilt utformad för funktionsnedsattas utövande av idrott. Lindåshallen budgeterades till 72 mkr men färdigställdes för 55 mkr på grund av en bra upphandling. Angereds Arena som startade under 2013, kom under 2014 upp i planerat antal besökare och verksamheten fick därför utökas.

Nytt stöd till filmutveckling
Under året inrättade Göteborgs kommunstyrelse stöd till filmutveckling på 10,5 mkr. Ansvaret för stödet fick kulturnämnden som inrättade två nya stödformer, ”stöd till film och rörlig bild” samt ”stöd för innovativa aktörer”. Staden har också utökat sitt årliga bidrag till ”Film i Väst”.
 
Framtidsbedömning
För Grefab:s del är miljöarbetet i fokus för att förhindra att gifter förs vidare till dagvatten och hav. Detta i kombination med stort underhållsbehov i hamnarna gör att någon utbyggnad med nya hamnar inte är aktuellt.
Eftersom Göteborg står inför mycket bostadsbyggande och utbyggd infrastruktur har kultur och fritid förts in i stadsplaneringens tidiga skede. Två regionala kulturhus, park- och grönområden är några exempel på vad nya stadsdelar kan innehålla.