Facknämnder – ekonomiskt utfall

Sammantaget redovisar facknämnderna ett resultat för år 2014 som avviker positivt från såväl budget som föregående års bokslut. I likhet med föregående år är verksamheten i flera av nämnderna påverkade av den ökade belastning som följer av stora pågående projekt och satsningar inom stadsutveckling, bostadsförsörjning och trafikutveckling.

Göteborgs Stads tjugotal facknämnder bedriver verksamhet inom ett flertal områden av olika karaktär. Här hanteras bland annat frågor kring stadsutveckling, bebyggelse, kretslopp och trafik men även kultur, utbildning, medborgarservice och olika former av interna stödfunktioner.

Ekonomiskt utfall
Facknämnderna redovisar sammantaget ett resultat för år 2014 på 31 miljoner kronor vilket är närmare 50 miljoner kronor bättre än budget för året. Årets resultat innebär också en positiv avvikelse jämfört med bokslutet 2013, då det samlade resultatet var –16 miljoner kronor. Facknämndernas egna kapital uppgår vid årsskiftet till 378 miljoner kronor.
Totalt redovisar facknämnderna kostnader på 13,4 miljarder kronor för år 2014 varav den övervägande delen, 9,4 miljarder kronor, finansierades genom kommuninterna eller externa intäkter. Resterande del på 4,5 miljarder kronor finansierades direkt genom kommunbidrag.

Värdesäkring av stadens anläggningar och lokaler
En viktig del av verksamheten som bedrivs bland stadens facknämnder är värdesäkring och utveckling av befintliga anläggningar och lokaler. Sammantaget har facknämnderna under år 2014 satsat cirka 600 miljoner kronor på planerade underhållsinsatser. Det innebär en högre underhållsnivå än föregående år vilket till del förklaras av ökade satsningar i kommunfullmäktiges budget. Därutöver har flera nämnder under året beslutat om utökade underhållsinsatser genom omfördelning från andra delar av verksamheten som uppvisat överskott i förhållande till budget.

Nämndernas investeringar
Nämndernas totala investeringsutrymme för 2011–2014 är cirka 8 miljarder kronor. De fleråriga investeringsplanerna har gett bättre och mer långsiktiga planeringsförutsättningar för nämnderna.
Nämndernas investeringsutgifter för år 2014 uppgick till 2,2 miljarder kronor vilket i stort innebär en oförändrad investeringsnivå jämfört med föregående år. Flera investeringar har skjutits fram i tid och kommer istället att belasta 2015 och framåt. Större investeringar under året utgörs bland annat av nybyggnation av förskolor, investeringar som en följd av Västsvenska Paketet samt investeringar inom vatten- och avlopp.

Nya uppdrag och omorganisationer
Under året har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt reglemente för nämnden för Intraservice. Det förändrade reglementet innebär att Intraservice övergår från att huvudsakligen ha varit en IT-organisation till att bli en samlad intern serviceleverantör för hela staden.
Även nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har fått ett utvidgat uppdrag under året. Till den tidigare vuxenutbildningsnämndens uppdrag innefattas nu även arbetsmarknadspolitiska insatser. I det nya uppdraget föreslås nämnden ta tillvara och utveckla synergier mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.

Framtidsbedömning
Stadens visioner och mål för stadsutveckling, bostadsförsörjning och trafikutveckling är omfattande. Realiseringen av dessa innebär stora utmaningar för såväl organisationen, som för stadens ekonomi – både när det gäller planering och genomförande.