Kassaflödesanalys

Belopp i mkr

2012

2013

2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

 

 

 

   Årets resultat

669

9 595

392

   Justering för ej likvidpåverkande poster

1 316

1 144

1 591

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

1 985

10 739

1 983

 

 

 

 

   Ökning ( – ) / minskning ( + ) kortfristiga fordringar

–675

4 822

–3 725

   Ökning ( – ) / minskning ( + ) förråd och lager

–1

–210

–84

   Ökning ( + ) / minskning ( – ) kortfristiga skulder

2 493

1 885

3 176

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 817

6 497

–633

 

 

 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

   Investering i immateriella anläggningstillgångar

–19

–24

–17

   Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

20

30

   Investering i materiella anläggningstillgångar

–2 729

–2 388

–2 190

   Försäljning av materiella anläggningstillgångar

206

58

20

   Investeringsinkomster

396

744

437

   Investering i finansiella anläggningstillgångar

–17

–8 700

–147

   Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

31

500

2

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–2 132

–9 790

–1 865

 

 

 

 

EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

   Investering i exploatering

–549

–600

–706

   Försäljning av exploatering

208

166

175

   Exploateringsinkomster

307

304

353

Kassaflöde från exploateringsverksamheten

–34

–130

–178

 

 

 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

   Nyupptagna lån

3 750

7 390

5 840

   Amortering av långfristiga skulder

–4 124

–9 456

–3 993

   Ökning ( – ) / minskning ( + ) långfristiga fordringar

–64

–2 902

–1 871

   Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar

–108

–120

–195

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–546

–5 088

–219

 

 

 

 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

 

 

 

   Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

–749

–700

–48

 

 

 

 

Årets kassaflöde

341

1 528

–960

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

201

542

2 070

Likvida medel vid årets slut

542

2 070

1 110

 

 

 

 

Specifikation till Kassaflödesanalysen

 

 

 

Specifikation av ej likvidpåverkade poster (mkr)

 

 

 

   Justering för av- och nedskrivningar

775

825

866

   Justering för gjorda avsättningar

345

3

312

   Justering för gjorda avsättningar – pensioner

243

380

142

   Justering för övriga ej likvidpåverkade poster och rearesultat

–47

–64

271

Summa ej likvidpåverkande poster

    1 316

    1 144

    1 591