Not 9 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Förråd och lager

28

31

370

495

Exploateringsfastigheter

563

597

642

627

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter

591

628

1 012

1 122

 

 

 

 

 

Specifikation: Exploateringsfastigheter

 

 

 

 

Ingående värde

540

563

735

642

Årets utgifter

248

118

657

312

Uttag bokfört värde

-263

-87

-782

-333

Omklassificering/omvärdering

38

3

32

6

Summa exploateringsfastigheter

563

597

642

627

 

Till Noter