Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Aktier och andelar

9 800

9 802

414

420

Uppskjuten skattefordran

-

-

0

0

Övriga långfristiga räntebärande fordringar

23 657

29 458

3 097

3 075

Summa finansiella anläggningstillgångar

33 457

39 260

3 511

3 495

 

 

 

 

 

Specifikation: Aktier och andelar

 

 

 

 

Göteborgs Stadshus AB

9 451

9 451

-

-

Intressebolag

1

1

58

63

Kommuninvest

336

336

336

336

Övriga bolag, bostadsrätter och grundfondskapital stiftelser

12

14

20

21

Summa aktier och andelar

9 800

9 802

414

420

 

Till Noter