Not 6 Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning med mera

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Preliminära skatteintäkter innevarande år

26 656

27 705

26 656

27 705

Preliminär slutavräkning innevarande år

-113

-34

-113

-34

Slutavräkning föregående år

29

-81

-29

-81

Summa skatteintäkter

26 572

27 590

26 572

27 590

 

 

 

 

 

Inkomstutjämning

2 827

2 690

2 827

2 690

Strukturbidrag

-

-

-

-

Kostnadsutjämning

-314

-460

-314

-460

Regleringsbidrag/avgift

-5

89

-5

89

LSS-utjämning

150

151

150

151

Generella bidrag

376

422

376

422

Kommunal fastighetsavgift

793

813

793

813

Summa kommunalekonomisk utjämning mm

3 827

3 705

3 827

3 705

 

 

 

 

 

Summa skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning med mera

30 399

31 295

30 399

31 295


Till Noter