Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Ränteintäkter från dotterbolag

340

346

-

-

Ränteintäkter

25

30

38

47

Resultat från aktier o andelar

771

821

108

-3

Övriga finansiella intäkter

22

27

6

12

Summa finansiella intäkter

1 158

1 224

152

56

 

 

 

 

 

Räntekostnader

-469

-413

-832

-743

Ränta på pensionskostnader

-32

-70

-14

-24

Övriga finansiella kostnader

-55

-28

-61

-26

Summa finansiella kostnader

-556

-511

-907

-793

 

 

 

 

 

Finansnetto

602

713

-755

-737

 

 

 

 

 

Marknadsvärden ränteswappar

 

 

 

 

Nominellt belopp ränteswappar

4 500

4 500

25 360

25 260

Marknadsvärde ränteswappar

-166

24

-1 109

-644

Säkrad skuld i utländsk valuta

4 118

3 028

4 118

3 028

Cross Currency swappar

-81

-60

-81

-60


Resultat från aktier och andelar, Kommunen 2018; 810 mnkr av de 821 mnkr är utdelning från de kommunala bolagen.

 
Till Noter