Not 3 Jämförelsestörande poster

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Återföring utvecklingsfond

18

27

18

27

Summa jämförelsestörande intäkter

18

27

18

27

 

 

 

 

 

Avsättning Backaplan avtal med Trafikverket (verksamhetens kostnader)

-

-149

-

-149

Återföring avsättning överdäckning E45 (verksamhetens kostnader)

-

118

-

118

Återföring indexering av avsättning överdäckning E45 (finansiell kostnad)

-

24

-

24

Avtal mellan Västtrafik och Trafikkontoret avseende överenskommelse
spårvagnar (verksamhetens kostnader)

-

-115

-

-115

Användning utvecklingsfond (verksamhetens kostnader)

-18

-27

-18

-27

Summa jämförelsestörande kostnader

-18

-149

-18

-149

Summa jämförelsestörande poster

0

-122

0

-122


Posterna utgörs av varav-poster.


Till Noter