Not 2 Verksamhetens kostnader

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Löner och sociala avgifter

-19 056

-19 849

-22 915

-23 811

Pensionskostnader

-1 729

-1 912

-2 166

-2 386

Övriga personalkostnader

-

-

-126

-130

Ekonomiskt bistånd

-1 032

-1 000

-1 032

-1 001

Lokalkostnader

-1 152

-1 319

-1 032

-1 126

Entreprenad och köp av verksamhet

-10 633

-10 964

-9 279

-9 791

Bränsle, energi, vatten mm

-343

-362

-3 397

-3 929

Förbrukningsmaterial och reparationer

-938

-952

-1 662

-1 685

Leasingkostnader

-312

-333

-217

-236

Exploateringskostnader

-310

-98

-310

-98

Realisationsförluster och utrangeringar

-13

-36

-95

-55

Övriga verksamhetskostnader

-2 821

-2 833

-6 063

-5 630

Summa verksamhetens kostnader

-38 339

-39 658

-48 294

-49 878

 
Till Noter