Not 18 Leasingkostnader

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Operationella leasingavtal

 

 

 

 

Årets betalda leasingavgifter

312

333

217

236

 

 

 

 

 

Avtalade framtida leasingavgifter

 

 

 

 

Med förfall inom 1 år

104

145

52

55

Med förfall mellan 1–5 år

149

198

127

119

Med förfall senare än 5 år

1

2

82

56

 

 

 

 

 

Finansiella leasingavtal

 

 

 

 

Årets betalda leasingavgifter

352

383

-

-

 

 

 

 

 

Avtalade framtida leasingavgifter

 

 

 

 

Med förfall inom 1 år

345

342

-

-

Med förfall mellan 1–5 år

588

559

-

-

Med förfall senare än 5 år

146

122

-

-


Kommunens avgifter för finansiell leasing avser de faktiska betalningar som görs för de avtal som är klassificerade som finansiell leasing. Dessa avgifter elimineras sedan på kommuncentral nivå för att uppfylla RKR:s rekommendation 13.2. Se vidare under avsnittet om redovisningsprinciper.
Finansiell leasing elimineras i sammanställda redovisningen eftersom leasegivaren, Göteborgs Stads Leasing AB, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.


Till Noter