Not 16 Borgensförbindelser

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Borgensförbindelse för lån och pensionsåtaganden

 

 

 

 

Göteborgs Hamn AB

467

442

-

-

Göteborg Energi AB

235

237

-

-

Higab AB

1 197

1 196

-

-

Göteborgs Stadshus AB

1 776

2 360

-

-

Övriga bolag

306

291

-

-

Summa borgensförbindelser egna bolag

3 981

4 526

-

-

 

 

 

 

 

Övriga borgensförbindelser

 

 

 

 

Småhus – statliga bostadslån

1

1

1

1

Stiftelser

501

502

501

502

Föreningar

163

178

163

178

Övrigt

57

60

57

60

Summa borgensförbindelser externt

722

741

722

741

 

 

 

 

 

Summa borgensförbindelser

4 703

5 267

722

741

 

 

 

 

 

Övriga ansvarsförbindelser

-

-

166

157

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter

-

-

580

381


Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter så som föreningar och stiftelser.
Göteborgs Stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Kommuninvest totala förpliktelse uppgick 2018-12-31 till 405 mdkr och totala tillgångar till 406 mdkr. Göteborgs del i borgen-
ansvaret är 1,92 procent, 7,8 mdkr.Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.Kommunens borgen för pensionsåtaganden hos vissa kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser uppgick vid årsskiftet till 760 mnkr. Göteborgs kommun har 2018 ej behövt infria borgensåtagande.


Till Noter