Not 15 Kortfristiga skulder

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

Skulder till koncernföretag

2 031

2 672

-

-

Skulder till banker och kreditinstitut

5 546

9 661

6 920

9 912

Leverantörsskulder

2 315

2 431

3 248

3 338

Personalens skatter

300

312

352

367

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter*

3 958

4 426

6 009

6 806

Övriga kortfristiga skulder

569

591

1 149

1 449

Summa kortfristiga skulder

14 719 20 093 17 678 21 872


*I denna post ingår för kommunen avgiftsbestämd pension inklusive löneskatt på 817 (848) mnkr.


Till Noter