Not 13 Övriga avsättningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2017

2018

2017

2018

A. Avsatt för återställande av deponi

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

22

21

76

69

Periodens avsättningar

-

-

12

14

Ianspråktagna avsättningar

-1

0

-18

-17

Outnyttjade belopp som återförts

-

-

-1

-

Omklassificering

-

-

-

-

Utgående avsättningar

21

21

69

66

 

 

 

 

 

B. Avsatt för infrastrukturåtgärder

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

794

806

794

806

Periodens avsättningar

25

173

25

173

Ianspråktagna avsättningar

-13

-54

-13

-54

Outnyttjade belopp som återförts

-

-143

-

-143

Omklassificering

-

-

-

-

Utgående avsättning

806

782

806

782

 

 

 

 

 

C. Avsatt för åtgärder inom byggsektorn

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

42

69

455

454

Periodens avsättningar

55

46

125

96

Ianspråktagna avsättningar

-14

-4

-112

-99

Outnyttjade belopp som återförts

-14

-5

-14

-13

Omklassificering

-

-

0

-

Utgående avsättning

69

106

454

438

 

 

 

 

 

D. Avsatt för miljöåtgärder

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

-

19

64

76

Periodens avsättningar

19

1

21

1

Ianspråktagna avsättningar

-

-5

-9

-5

Outnyttjade belopp som återförts

-

-4

-

-4

Omklassificering

-

-

-

-

Utgående avsättning

19

11

76

68

 

 

 

 

 

E. Avsatt för utvecklingsfond

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

45

27

45

27

Periodens avsättningar

-

-

-

-

Ianspråktagna avsättningar

-18

-27

-18

-27

Outnyttjade belopp som återförts

-

-

-

-

Omklassificering

-

-

-

-

Utgående avsättning

27

0

27

0

 

 

 

 

 

F. Övriga avsättningar

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

9

9

123

123

Periodens avsättningar

-

-

8

9

Ianspråktagna avsättningar

-

0

-8

-25

Outnyttjade belopp som återförts

-

0

0

0

Omklassificering

-

-

-

-

Utgående avsättningar

9

9

123

107

 

 

 

 

 

Summa ingående balans

912

951

1 557

1 555

Summa periodens avsättningar

99

220

191

293

Summa ianspråktaget

-46

-90

-178

-227

Summa outnyttjade belopp som återförts

-14

-152

-15

-160

Omklassificering

-

-

0

-

Summa utgående balans

951

929

1 555

1 461


Kommunen
A. Deponi
Avsättningen avser återställande av stadens 17 nedlagda deponier vars miljöskyddsåtgärder Kretslopp och vattennämnden ansvarar för. Brudaremossens deponi är störst av deponierna och står för den största andelen av återställningskostnaderna. Det råder alltjämt osäkerhet kring avsättningens storlek då återställningsbehovet förändras över tid. Det kan avse förändringar i miljön, men också olika tekniska lösningar. Under 2015 har en utredning avseende Brudaremossens lakvatten genomförts och den pekar på att permanenta åtgärder för att rena lakvattnet kommer att behöva genomföras. Löpande förbättringsåtgärder pågår på samtliga deponier.

B. Infrastruktur
Kommunen har under 2010 slutit avtal kring medfinansiering av infrastrukturåtgärder inom ramen för Västsvenska paketet. 400 mnkr avser marknyttor inom ramen för Västsvenska paketet. Dessa har tagits upp i kommunens resultat- och balansräkningar under 2011. Under 2014 har kommunen slutit avtal om medfinansiering för utbyggnad av E20 och nedsänkning av E45. Avtalet avseende utbyggnad av E20 är ett underavtal mellan Göteborgsregionens Kommunalförbund och Göteborgs Stad. I huvudavtalet representeras Göteborgs Stad av Göteborgsregionens Kommunalförbund. Beloppen är indexuppräknade med 31 mnkr 
(25 mnkr).

C. Åtgärder inom byggsektorn
Avsättningen avser framtida åtaganden som kommunen har gentemot exploatören vid försäljningstillfället så som ledningsflyttar och utredningar.

D. Miljöåtgärder
Avsättningen avser framtida åtaganden som kommunen har gentemot exploatören vid försäljningstillfället så som marksanering.

E. Utvecklingsfond
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-06 att inrätta en utvecklingsfond på 400 mkr för framtida satsningar inom framför allt den sociala dimensionen. Fondens medel ska inte ersätta nämndernas ordinarie ansvar utan främst användas för att hantera gemensamma problem som nämnderna rimligen inte kan klara inom ordinarie budget. Upplösning av fonden ska enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas som jämförelse-
störande poster i respektive års resultaträkning. Fonden har i balansräkningen redovisats som avsättning. Den uppfyller inte de kriterier som rekommendation, RKR 10.2 om avsättningar ställer som krav på en avsättning. Utvecklingsfonden avslutas 2018-12-31.

F. Övriga avsättningar
Övriga avsättningar avser förväntade skadestånd och oreglerade skador.

Sammanställd redovisning:
A. Avsättningen för återställande av deponi avser, förutom kommunens oförändrade avsättning om 21 mnkr, främst återställande av deponier inom Renovakoncernen (IB 28 mnkr har sammantaget ökat till 39 mnkr, varav Tagene utgör 29 mnkr). Avsatta medel hos Göteborgs Hamn AB för återställande av mudder-
upplag i Torsviken (IB 20 mnkr) har ianspråktagits med 14 mnkr och beräknas vara slutfört under 2021 (UB 6 mnkr).

B. Se kommunen.


C. Avsättningen för åtgärder inom byggsektorn avser, förutom kommunens avsättning som totalt sett ökat från 69 till 106 mnkr, framtida åtaganden i byggprojekt inom Älvstranden Utveckling AB; främst Kvillebäcken (IB 29/UB 25 mnkr), Stora Torp (IB 34/UB 28 mnkr), Västra Eriksberg (IB 45/UB 32 mnkr), Lindholmshamnen (IB 135/UB 116 mnkr), Skeppsbron (oförändrat UB 13 mnkr) samt ny avsättning avseende Älvkantsskydd om 10 mnkr. Älvstranden redovisar också flera mindre, löpande avsättningar på totalt 12 mnkr och så gör även Higab AB (UB 16 mnkr) samt Förvaltnings AB Framtiden (UB 10 mnkr). Posten innehåller även avsättning för garantiåtaganden avseende enstegstätade putsfasader inom Förvaltnings AB Framtiden, vilken har minskat från 89 till 69 mnkr under året.

D. Avsatt för miljöåtgärder avser, förutom kommunens avsättning som minskat från 19 mnkr till 11 mnkr till följd av både ianspråktagande och återföring, avsättning inom Göteborg Energikoncernen kopplat till löpande konstaterade framtida miljöåtgärder, exempelvis återställande av mark (oförändrat UB 25 mnkr). Liseberg AB redovisar en oförändrad avsättning avseende förorenad mark i ett dotterbolag (UB 20 mnkr). Resterande belopp är oförändrade och omfattar dels avsatt för sanering Färjenäs markområde hos Räddningstjänsten Storgöteborg, dels avsatt hos Gryaab för marksanering Färjestaden om 6 mnkr vardera.

E. Se kommunen.

F. Övriga avsättningar består, förutom kommunens avsättning (oförändrat UB 9 mnkr), till större delen av kostnader för oreglerade skador inom Försäkrings AB Göta Lejon där 20 mnkr tagits i anspråk under året (UB 90 mnkr). Resterande avsättningar avser bland annat avgångspension hos Göteborgs Hamn AB (UB 2,1 mnkr), FEI EM i ridsport hos Got Event (UB 2,7 mnkr) och omstruktureringskostnader hos Göteborgs Spårvägar AB (UB 2,5 mnkr).


Till Noter